Ingen ansökan om att bilda ny region – men fördjupat samarbete mellan Värmland och Västra Götaland | Region Värmland

Ingen ansökan om att bilda ny region – men fördjupat samarbete mellan Värmland och Västra Götaland

[PRESSMEDDELANDE] Nej till en gemensam region. Men fortsatt och fördjupat samarbete i gemensamma frågor.Det blev beslutet när representanter för samtliga politiska partier i Värmland och Västra Götaland samlades på tisdagen, för att ta ställning till en gemensam ansökan om att bilda en ny region från 2014/2015.

– Tiden är i nuläget inte mogen för att faktiskt gå samman. Däremot finns det förutsättningar att samarbeta mer i olika frågor och det ska vi återkomma till, säger Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

– Partiernas svar i somras visade en splittrad bild, och den har inte ändrats trots fortsatta diskussioner. Resultatet efter dagens möte är att vi inte kommer att gå vidare med en gemensam ansökan, men vi välkomnar ett utökat samarbete med Västra Götalandsregionen, säger Fredrik Larsson (M), landstingsstyrelsens ordförande i Värmland.
Det var under senvåren 2009 som politiker från Värmland och Västra Götaland beslutade att låta utreda konsekvenser och förutsättningarna för en eventuell ny regionbildning, sedan Landstinget i Värmland hösten 2008 ansökt hos regeringen om att få bilda en ny region tillsammans med Västra Götalandsregionen. Utredningarna berörde bland annat områdena hälso- och sjukvård, näringsliv, miljö och naturresurser, infrastruktur och kollektivtrafik, kultur och turism. Analyser gjordes också av förutsättningarna för långsiktig konkurrenskraft, nationellt och globalt, och av jämställdhets- och demokratiaspekter för en ny region.
Bred politisk representation
Vid tisdagens möte fanns samtliga gruppledare för partier i fullmäktigeförsamlingarna på plats – det vill säga för Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland och Region Värmland, samt gruppledarna för partierna i Värmland respektive Västra Götaland. Varje företrädare fick möjlighet att förklara sitt ställningstagande.
Vid mötet avslutades den gemensamma utredningsprocessen, genom beslutet att i nuläget inte gå vidare till respektive fullmäktigeförsamling och föreslå en gemensam ansökan att få bilda regionen Värmland-Västra Götaland. Däremot kommer ett förslag att tas fram för ett fortsatt och fördjupat samarbete i gemensamma frågor.
– Läget är inte förändrat jämfört med i somras, men inget är skrivet i sten om ställningstaganden längre fram. I de diskussioner som pågår runtom i landet är det tydligt att man behöver partners i olika sammanhang, säger Catarina Segersten Larsson (M), 1:e vice ordförande i Region Värmlands styrelse.
– Jag är förstås besviken, det sticker jag inte under stol med. Min uppfattning är att Värmland måste ingå i en större region, ju förr dess bättre, och för min del är det Västra Götaland som gäller, säger Tomas Riste (S), ordförande i Region Värmlands styrelse.
Inte tillräckligt stöd i nuläget
I slutet av 2012 lägger regeringens utredare Mats Sjöstrand förslag till ny geografisk indelning för statens verksamheter, något som också påverkar de frågor som landsting och regioner ansvarar för. Mats Sjöstrand har betonat vikten av att lokala och regionala politiker tydligt uttrycker om det finns lokala/regionala skäl till speciella gränsdragningar.
– En sådan här fråga handlar tydligt om den politiska viljan. Idag finns inte ett tillräckligt politiskt stöd för en gemensam ansökan från Värmland och Västra Götaland. Ska man gå vidare med en sådan här process krävs en tydlig majoritet i båda nuvarande regioner, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens vice ordförande i Västra Götaland.
– Det är beklagligt att vi inte själva tar initiativ, när diskussionerna om nya regioner pågår som bäst i övriga landet. Vi riskerar att andra bestämmer hur det ska bli, säger Ulric Andersson (S), 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland.
Fortsatt samarbete
För att samarbetet ska fortsätta och eventuellt utvidgas beslutades det vid tisdagens möte att presidierna i de tre styrelserna får i uppdrag att ta fram förslag till fortsatt samarbete.
– Redan utredningarna för ett år sedan visade på möjligheterna i de frågor vi redan har gemensamt, till exempel Vänersamarbetet, samarbetet med Norge, hälso- och sjukvården i gränskommunerna och inom regionsjukvården, infrastrukturen. Det är frågor som blir allt viktigare och där vi kan stärka varandra och det vi har gemensamt, säger Gert-Inge Andersson.
Jane Larsson (C), 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland, instämmer:
– Oavsett dagens ställningstagande har Värmland och Västra Götaland många gemensamma frågor att hantera, och det måste vi hålla dörrarna öppna för. Vi måste fortsätta samtalen med våra kommuner och landsting och utveckla de samarbeten som gagnar medborgarna i både Värmland och Västra Götaland.
Fotnot: allt material från utredningstiden samt partiernas ställningstaganden, finns redovisade på www.varmlandvastragotaland.se
Kontaktpersoner: Västra Götalandsregionen: Gert-Inge Andersson, telefon 070-6817910, Johnny Magnusson, telefon 073-0984800, Landstinget i Värmland: Fredrik Larsson, telefon 070-6629193, Jane Larsson, telefon 070-6262456, Ulric Andersson, telefon 070-6622307, Region Värmland: Tomas Riste, telefon 054-7011011, Catarina Segersten Larsson, telefon 054-7011012.