Goda exempel från Värmland på Nationella klusterkonferensen | Region Värmland

Goda exempel från Värmland på Nationella klusterkonferensen

[PRESSMEDDELANDE] Den Nationella klusterkonferensen i Gävle den 23-24 februari lockar deltagare från hela landet. På plats finns bland annat representanter från Näringsdepartementet, VINNOVA och Tillväxtverket. På konferensen lyfts klusterarbetet i Värmland – som tidigare prisats av EU-kommissionen – fram som ett lyckat exempel på tillväxt- och innovationssatsningar.

– Externa mätningar visar att de värmländska klustersatsningarna stärker konkurrens- och innovationskraften hos det regionala näringslivet. Det väcker stort intresse, både i Sverige och ute i Europa, säger Staffan Bjurulf, projektledare på Region Värmland.
På konferensen delar The Paper Province, The Packaging Arena, Stål & Verkstad och Compare med sig av positiva erfarenheter inom en rad olika områden, till exempel hur samarbetet mellan små och medelstora företag och Karlstads universitet stärks, vilket leder till innovationer och nya arbetstillfällen.
– Det är naturligtvis jättekul att det arbete som de värmländska klustren gör uppmärksammas i de här sammanhangen. Det visar att vi i mångt och mycket är en föregångare inom regionalt innovations- och tillväxtarbete, säger Staffan Bjurulf.
Inspel till regeringens innovationsstrategi
På klusterkonferensen diskuteras även hur globaliseringen och kunskapssamhället förändrat förutsättningarna för svensk innovationspolitik. Något som talar för satsningar på starka lokala innovationsmiljöer.
– Vi hoppas att klusterkonferensen blir ett viktigt inspel till den innovationsstrategi som regeringen presenterar senare i år. Vi lyfter bland annat behovet av satsningar på klustermodellen och nya lärosäten som Karlstads universitet och att det skapar innovationsmiljöer som attraherar globala företag, säger Staffan Bjurulf.
Nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb
Region Värmland arbetar tillsammans med regionförbunden i Dalarna och Gävleborg för att stödja utvecklingen av klusterorganisationer, genom projektet SLIM – Systemledning för innovativa miljöer och klusterprocesser i Norra Mellansverige.
Projektet omfattar 15 klusterorganisationer med 700 företag och cirka 60 000 anställda. Klustren sträcker sig från traditionell basindustri till nya branscher som geografiska informationssystem och tjänsteutveckling inom turism och upplevelser. Målet är att öka tillväxten, innovations- och konkurrenskraften genom att stimulera samverkan mellan företag och akademi.
Externa mätningar visar att klusterorganisationerna bidrar till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb och att klusterföretagen utvecklas bättre än jämförbara företag som inte är en del av ett kluster.
För mer information, kontakta:
Staffan Bjurulf
Projektledare i SLIM på Region Värmland
Mobil: 070-618 77 51