Regionstyrelsen i korthet 2012-05-25 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2012-05-25

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt sammanträde den 25 maj beviljade regionstyrelsen medel till projektet Ett öppnare Värmland och medel till fem projekt som ska främja kvinnors företagande i länet.

2,5 miljoner kronor till projektet Ett öppnare Värmland
Vid sitt sammanträde beslutade Regionstyrelsen att bevilja 2 524 000 kronor till ABF Värmland för projektet Ett öppnare Värmland.
Projektet kommer jobba mycket med värderingar och attityder om personer i olika former av ”utanförskap” med målet att på lång sikt medverka till att fler kommer in i arbetslivet och därmed fyller nödvändiga luckor i den värmländska arbetsmarknaden.
Projektet ska med hjälp av lokala ambassadörer/lokal verkstad medverka till aktiviteter i alla länets kommuner och att de direkta aktiviteterna har nått ut till minst 10 000 personer. Det handlar om utbildningsdagar, föreläsningar, studiecirklar och konferenser.
Samtliga studieförbund i Värmland står bakom projektet men det är ABF Värmland som har fått uppdraget av Folkbildarna i Värmland att vara formell projektägare. Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland, samtliga 16 kommuner i Värmland samt socialfondsprojektet Sigrid, arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen i Värmland är också parter i projektet.

Fem projekt får medel för att främja kvinnors företagande
Den 22 februari utlyste Region Värmland drygt medel från programmet Främja Kvinnors företagande. Pengarna är öronmärkta resurser från Näringsdepartmentet via Tillväxtverket. Programmet Främja kvinnors företagande 2011–2014 är ett fyraårigt program, som ska leda till att:
Nyföretagandet bland kvinnor ökar
Fler företag som drivs av kvinnor växer
Fler kvinnor väljer att driva företag på heltid eller väljer att anställa
Regionstyrelsen beslutade att fördela 4,3 miljoner kronor på fem av de fjorton inkomna projekten.

1 175 000 kronor till Almi Företagspartner Värmland AB för projekt Innovationscoach
Syfte
Att möjliggöra för fler kvinnor att kommersialisera sina idéer till produkter och tjänster. Fler idéer som kommersialiseras av kvinnor ger en ökad jämställdhet bland entreprenörer och en ökad tillväxt i länet.
Mål
Att fler idéer som kvinnor har kommersialiseras och att antalet kvinnor i Inovas inkubator ökar.
Att en framgångsrik metodik för innovationscoaching i otraditionella branscher är framtagen och spridd i det värmländska innovationssystemet.

527 000 kronor till Torsby Utveckling AB för projekt Det vinnande ledarskapet
Syfte
Att stärka möjligheten för kvinnor som driver småföretag i Torsby och Sunne att utveckla sitt företagande och sig själva som entreprenörer genom varumärkesarbete. Projektet syftar även till att stärka kvinnors företagande genom utveckling och kommersialisering av innovationer inom tjänste- och servicesektorn samt genom ökad kunskap om den norska marknaden.
Mål
Efter avslutat projekt ska deltagarnas företag stärkas och växa, och deltagande individer ska ha fått ökad kunskap och nya verktyg för att:
stärka och profilera sitt personliga varumärke,
höja innovationsgraden och entreprenörskapet i sina verksamheter,
nå nya marknader (med Norge som huvudfokus).

2 100 000 kronor till Stiftelsen Inova i Wermland för projekt Bättre affärer
Syfte
Att öka tillväxt och sysselsättning i Värmland genom att fler kvinnor utvecklar sina företag samt att starta arbetet mot visionen om ett entreprenörskapscentrum med gränslöst samarbete mellan entreprenörskaps främjande organisationer i Värmland till nytta för alla som vill utveckla idéer och företag.
Mål
Förändra attityder till företagande och till de insatser som genomförs för att stötta kvinnliga entreprenörer.
Öka kunskaperna om vilka stöd som behövs för att främja kvinnors företagande.
Öka kunskaperna i rådgivningssystemet om vad som krävs för att främja kvinnors företagande.
Öka intresset hos kvinnor att utveckla sina företag.

288 000 kronor till Uvåns Näringslivscenter AB för projekt Utveckla kvinnors företagande inom besöksnäringen
Syfte
Att öka tillväxten och sysselsättningen på landsbygden genom att fler kvinnor som driver företag inom turism-och servicebranschen ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet samt att ta ännu ett steg mot att Värmland skall kunna benämnas som Nordens mest husbilsvänliga region.
Mål
Att öka kunskaperna om och kring husbilsturismen så att de kvinnor som driver företag på landsbygden kan bredda sitt utbud av tjänster genom ett innovativt tänkande och på så sätt utveckla sin befintliga verksamhet samt etablera minst 25 ställplatser i Värmland.

210 000 kronor till Nordic Innovation Food Arena (NIFA) för projekt Mångkulturellt Inkubators- och Produktionskök (MINKPRO)
Syfte
Att skapa en dynamisk miljö för att öka möjligheterna för kvinnor från andra kulturer att utveckla sina företagsinitiativ och idéer till en nivå som gör att de kan nå ut på marknaden med de kommersiella villkor som ställs där. På detta sätt kan de öka sin konkurrenskraft och lönsamhet och därmed stärka affärskoncept och produktion.
Mål
Att kvinnor från olika kulturer och med olika affärsidéer och inriktningar genom sakkunnig ledning och individuell coachning skall utveckla sina produktions-, företags- och verksamhetsidéer till en sådan nivå som gör det möjligt att nå ut på marknaden och på detta sätt säkra leveranskapacitet och skapa genuina och attraktiva varumärken.