Region Värmland reagerar mot nedläggningen av SADEV | Region Värmland

Region Värmland reagerar mot nedläggningen av SADEV

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmland motsätter sig en flytt, eller nedläggning, av myndigheten SADEV i Karlstad

Vi menar att SADEV istället bör ges goda förutsättningar att utveckla sitt arbete. Att myndigheten måste flyttas för att kunna vidareutvecklas är en förhastad slutsats.
– Region Värmland menar att staten bör stödja och utveckla sina myndigheter oavsett var i Sverige de är placerade, säger regionråd Tomas Riste.
SADEV arbetar med att utvärdera internationellt utvecklingssamarbete, bland annat bistånd.
Enligt ett förslag från Statskontoret ska myndigheten SADEV flyttas från Karlstad, och en arbetsgrupp inom UD går steget längre och vill avveckla ner myndigheten vid årsskiftet.
Imorgon, torsdag den 28/6, ska ett antal remissinstanser ha lämnat sina synpunkter och från Region Värmland skickar vi det bifogade brevet.
/Maria Östergren, kommunikatör Region Värmland
tel 054-701 10 21
maria.ostergren@regionvarmland.se
————————————————————————————————————–
Karlstad 2012-06-28

Region Värmland har blivit inbjudna att lämna synpunkter på förslagen i promemorian Översyn av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV), som har tagits fram inom Utrikesdepartementet.
Ifrån Region Värmland anser vi av flera skäl att SADEV även fortsatt bör ha sin placering i Karlstad.
Statskontoret konstaterar i sin översyn att SADEV inte fått förutsättningar för en stabil och effektiv verksamhet på grund av många olika faktorer, som att de inte fått möjlighet att välja sina utvärderingsobjekt, att uppdraget förändrats under arbetets gång och att förändringar i myndighetens ledning försvårat arbetet.
Slutsatsen att myndigheten måste flyttas menar vi dock är förhastad.
Kompetensen finns i Värmland och är även beredd att flytta hit, det visar bland annat arbetet på de andra statliga myndigheter som är etablerade i Värmland; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Huvudkontoret för Elsäkerhetsverket och Konsumentverket.
När det gäller möjligheterna till utveckling av SADEV och samarbete med andra myndigheter och biståndsaktörer så är kommunikationerna till och från Karlstad goda, inte minst österut mot Stockholm, samtidigt som teknikutvecklingen fortsätter att underlätta överbryggandet av fysiska avstånd.
Karlstad är en universitetsstad där det bedrivs kvalificerad forskning inom många områden, inte minst inom kris- och katastrofberedskap, IT och tjänsteforskning. Det finns även kompetens kring utvärdering på flera fakulteter.
Närheten till MSB är en annan faktor som talar för Karlstad.
SADEV:s utvärderingar rör i hög grad program i utvecklingsländer och internationella samarbeten. Det borde minska betydelsen av närheten till just Stockholm. Det tar 50 minuter med flyg från Karlstad till Arlanda och inte mycket mer till flygplatserna i Oslo och Köpenhamn.
I samband med försvarsomställningen 2004 förlorade Värmland 575 arbetstillfällen. SADEV placerades sedan i Karlstad som en kompensation för den omfattande nedläggningen. Det är en del i den försvarsöverenskommelse som träffades, en överenskommelse som vi anser att staten fortfarande har ett ansvar för att leva upp till.
Det finns även andra stora värden i att fortsatt ha statliga myndigheter placerade utanför Stockholm. Förutom arbetstillfällen signalerar det tilltro till att vi är ett land som har, och planerar att fortsätta ha, kvalificerad arbetskraft även utanför vår huvudstad.
Region Värmland menar framför allt att staten bör stödja och utveckla sina myndigheter oavsett var i Sverige de är placerade. En flytt löser inte de problem som identifierats med utvärderingen av det internationella utvecklingssamarbetet.
Tomas Riste Regionråd Värmland Tel 054-701 10 11 Catarina Segersten Larsson, Regionråd Värmland, Tel 054-701 10 12