Region Värmland vill påverka EU:s sammanhållningspolitik | Region Värmland

Region Värmland vill påverka EU:s sammanhållningspolitik

[PRESSMEDDELANDE] Hur kommer den framtida regionalpolitiken inom EU, den så kallade sammanhållningspolitiken, att se ut 2014-2020? Den frågan diskuteras nu för fullt inom EU. Inriktningen kan få stor betydelse för Värmlands möjligheter att utvecklas.

– EU-pengarna är ett viktigt instrument för oss när det gäller att genomföra olika regionala satsningar. Under EU:s nuvarande budgetperiod har Värmland lyckats få över 1 miljard kronor i form av olika projekt. När sammanhållningspolitiken nu utformas är det därför oerhört viktigt att att de regionala intressena tillvaratas även fortsättningsvis, säger Tomas Riste, regionråd.
EU har hittills valt att fördela pengar till regional utveckling i sina medlemsländer via ett system med strukturfondsprogram. Hur reglerna för programmen ska se ut i framtiden är ännu inte klart. Det förhandlas nu i samband med att EU går in i en ny budgetperiod. För att tydliggöra hur viktigt det är att regionerna själva får inflytande över exempelvis vad pengarna ska kunna användas till, har Region Värmland tagit initiativ till ett yttrande som skickas till såväl till regeringen som till Europeiska kommissionen.
– Det är viktigt att vi kan använda EU-medlen till insatser som är viktiga för Värmland. Idag medger exempelvis inte EU-kommissionens lagstiftning att man får använda EU-medel för bredbandssatsningar. Samtidigt som vi anser att bredbandsutbyggnad är en av de viktigaste framtidsfrågorna för vårt län, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.
I yttrandet betonar Region Värmland att de kommande strukturfondsprogrammen bör utformas och ägas av den aktör som har ansvar för regionala utvecklingsfrågor.
Fakta sammanhållningspolitiken
Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Syftet med den är att skapa ett sammanhållet EU genom att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och deras regioner. De program som berör Värmland är Regionalfonden, Socialfonden och Interreg Sverige-Norge.
För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste
Regionråd
Telefon: 054-7011011
Catarina Segersten Larsson
Regionråd
Telefon: 054-7011012
Ann Otto
Biträdande enhetschef, Regional Tillväxt
Telefon: 054- 7011028