Ny kartläggning ger kunskap som ökar tillväxten | Region Värmland

Ny kartläggning ger kunskap som ökar tillväxten

[PRESSMEDDELANDE] Både svenska börsbolag och internationella storbolag mäts återkommande när det gäller jämställdhet och vad det innebär för företagens framgångar. I dag har 87 procent av börsbolag minst en kvinna i styrelsen. Nu visar ny statistik, som Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland, Almi Företagspartner Värmland i samarbete med en referensgrupp från näringslivet tagit fram, att aktiebolag generellt både har färre kvinnor och externa ledamöter i styrelserna.

Kunskapen om nuläget ser alla inblandade som en bra bas för att arbeta med tillväxt. De bolag som har kartlagts har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning. Totalt handlar det om drygt 90 000 företag. Här finns stor tillväxtpotential för Sverige. Statistiken som helhet visar att knappt ett av fyra företag har en kvinna eller fler i styrelsen. För Värmland handlar det om drygt ett av fem.
Viktig kunskap som bidrar till konkret jämställdhetsarbete
−Jag är glad att vi i Värmland tagit initiativ till den här unika undersökningen. Den visar tydligt hur viktigt det är att arbeta för en ökad jämställdhet och mångfald inom styrelser. Här finns en stor utvecklingspotential för såväl näringslivet som det offentliga, säger landshövding Kenneth Johansson
Det offentliga Värmland får nu ny statistik som kan användas för att sätta siffersatta mål att mäta och följa upp.
−Det här är viktig statistik som vi tidigare saknat. Vi har vetat hur det har sett ut i börsbolagen, men inte i de små och medelstora företagen. Kartläggningen kan därför ses som en nollbasmätning och utgör ett viktigt verktyg för att mäta fortsatta insatser för att öka jämställdheten i ledningsstrukturer, säger Tomas Riste, regionråd.
Aktivt styrelsearbete med externa representanter skapar tillväxt
Jämställdhetsstatistiken har kompletterats med en kvalitativ undersökning där man ställt frågor om hur den externa styrelserepresentationen ser ut. Mindre än hälften, 42,5 procent, av de tillfrågade värmländska företagen har externa ledamöter i sin styrelse. Men en majoritet av de tillfrågade som har ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter anser att det bidrar till ett bättre resultat.
Referensgruppen som bestått av flera näringslivsrepresentanter ser att den nya kunskapen kan komma till direkt nytta i det egna arbetet. I branscher som arbetar med finansiell rådgivning har man saknat den här typen av statistik.
−Vetskapen om att ett aktivt styrelsearbete med externa styrelseledamöter leder till ökad tillväxt och lönsamhet borde innebära att fler företag ser detta som en stor möjlighet, säger Jörgen Lindahl, kontorschef PwC i Karlstad.
Johan Engström bankchef på Swedbank ser positivt på ett fortsatt arbete runt de här frågorna.
−Nu har vi ett bra material att utgå ifrån. Det finns många undersökningar om vad som ligger bakom de riktigt stora bolagens framgångar, men nu kan vi börja få fakta om vad som driver tillväxt i den absoluta majoriteten av bolagen i Värmland.
Kunskapen ska spridas vidare
Anna Lundmark Lundbergh, som varit en av de drivande krafterna bakom att mätningen kommit till stånd är mycket nöjd med resultatet.
−Att vi gemensamt har gjort resan från okunskap till kunskap stärker resultatet och ger styrka i en gemensam kraftsamling.
Det handlar både om att man inom Region Värmland och Länsstyrelsen kan ha ett faktamaterial att utgå ifrån när det gäller planer och strategier och att alla andra aktörer i Värmland kan använda ny fakta i sitt arbete. En av dem är Styrelseakademin.
−Vi kommer att använda resultatet i marknadsföringen av våra evenemang och våra utbildningar för att påvisa nyttan, säger Lena Kvillerud, ordförande, Styrelseakademin.
Deltagarna i programmet Styrelsekraft där frågan om regional statistik först väcktes är också ambassadörer för att fler ska se nyttan med ett aktivt styrelsearbete.
− I mindre ägarledda bolag kan det finnas en rädsla för att släppa in utomstående, men det här materialet visar tvärtom att det gör nytta, säger Maria Stenberg som är deltagare i det pågående programmet.
Seminarium i Almedalen om kartläggningen
Att kartläggningen är intressant råder det ingen tvekan om. När Almi Företagspartner centralt fick en presentation av det pågående arbetet valde man att göra en kompletterande mätning för att få motsvarande siffror för alla regioner i Sverige.
−Det blir ett seminarium i Almedalen i sommar där resultatet kommer att diskuteras, berättar Anna Lundmark Lundbergh.
På hemmaplan ser ansvariga över om några nya mätvärden ska in i Värmlandsstrategin, som just nu är på remiss. På Almi förebereder man frukostmöten inför hösten där näringslivet bjuds in för att få kunskap om kartläggningen. Dessutom kommer hela materialet finnas på webben för alla att använda.
Bengt Libäck, vd på Testhuset är mycket optimistisk inför framtiden.
− Det kanske är inom detta område som vi på kort sikt har högst tillväxtpotential i länet.

För mer information kontakta:
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner 0708-14 93 77
Kenneth Johansson, landshövding, 072-5608773
Tomas Riste, regionråd, 054-7011011
Lena Kvillerud, ordförande StyrelseAkademien Värmland, 070-6041445
Jörgen Lindahl, kontorschef PwC, 0709-292631

Fakta om kartläggningen
Statistiken är framtagen i samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Almi Företagspartner Värmland/programmet Styrelsekraft. Det har finansierats av Länsstyrelsen Värmland och projektet Företagsamma Värmland som gemensamt ägs av Almi Företagspartner Värmland och Region Värmland. Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad under våren 2013.
Statistiken omfattar 90 193 företag i Sverige som har minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda.
Kartläggningen i sin helhet:
/aktuellt/nyheter/ny-kartlaggning-ger-kunskap-som-okar-tillvaxten

Styrgrupp
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner Värmland
Maritha Johansson, jämställdhetsdirektör Länsstyrelsen i Värmland
Bo-Josef Eriksson, analytiker Region Värmland
Referensgruppen
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner Värmland
Lena Kvillerud, ordförande StyrelseAkademien Värmland
Jörgen Lindahl, kontorschef PwC
Bengt Libäck, vd Testhuset
Johan Engström, bankchef Swedbank
Maria Stenberg, representant för årets Styrelsekraftgrupp