Viktiga infrastruktursatsningar nu möjliga för Värmland | Region Värmland

Viktiga infrastruktursatsningar nu möjliga för Värmland

[NYHET] Regeringen presenterade idag Nationell transportplan för åren 2014-2025. För Värmlands del innehåller den flera positiva nyheter. 

– Trafikverket gjorde en bra analys av Värmlands brister och problem vad gäller infrastruktur och det är glädjande att deras förslag nu till stor del ingår i den beslutade planen. Resultatet är också ett kvitto på det goda samarbete som vi haft i länet mellan kommunerna, Region Värmland och Trafikverket, säger Tomas Riste, regionråd.

– Vi har också haft ett mycket bra samarbete med regeringens representant i Trafikutskottet, Jan-Evert Rådström. Hans insatser har betytt mycket för att Värmland har kommit så väl ut, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.

Kortare restider Oslo-Karlstad-Stockholm

En viktig satsning som nu finns med i planen handlar om att korta restiderna och öka punktligheten på järnvägssträckan Oslo-Karlstad- Stockholm. För det krävs stora förbättringar på Värmlandsbanan och Karlstad central. Sedan våren 2011 driver därför Region Värmland tillsammans med Karlstad kommun och Trafikverket projektet Tåg i tid.

Nu har regeringen valt att finansiera stora delar av projektet, 422 miljoner satsas på att bygga bort så kallade flaskhalsar längs den 20 mil långa Värmlandsbanan. Pengarna ska också gå till en ombyggnad av Karlstad central samt till att bygga nya mötesspår och en flytt av rangering och godshantering till Välsviken.

– Det här är satsningar som kommer att förbättra restider och punktlighet såväl till och från Värmland som inom länet. Det känns mycket positivt och viktigt inte minst för det värmländska näringslivet, säger Catarina Segersten Larsson.

Regeringen har för första gången också valt att lyfta in en så kallad åtgärdsvalsstudie över riksgränsen mot Norge för att undersöka hur restiderna för personresor kan förbättras mellan Oslo och Stockholm.

– För Värmland som gränsregion är det här en viktig fråga som vi fört fram vid ett flertal tillfällen till vår infrasturkturminister. Det är positivt att regeringen nu lyft in åtgärdsvalstudien i planen, säger Tomas Riste.

E18 väster om Karlstad byggs om

Ytterligare en satsning viktig för Värmland är ombyggnationen av E18 väster om Karlstad. Där satsas pengar på ombyggnation till mötesfri väg delvis i ny sträckning samt åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för att skydda Sörmons vattentäkt.

Sammanlagt avsätter regeringen 522 miljarder kronor till infrastruktur. De flesta av satsningarna sker i storstadsområdena. Flera av dem kan dock gynna även Värmland. Exempelvis investeringar på ökad kapacitet på väg och järnväg i stockholmsområdet. Satsningarna på järnväg kompletterar exempelvis åtgärderna inom ramen för Tåg i tid.

I samband att regeringen beslutade om nationell plan togs även beslut om den ekonomiska ramen för Länstransportplanen i Värmland, det vill säga hur mycket pengar Värmland tilldelas för huvudsakligen regionala satsningar. Beslutat belopp är 925 miljoner kronor för perioden 2014-2025.

Läs mer om Region Värmlands arbete med infrastruktur