Ur Björk | Region Värmland

Ur Björk

[NYHET] I en undersökning där man simulerat vad som händer om man gör biodiesel av 6 miljoner kubikmeter ved blev utbytet av detta värden för ca 6 miljarder kronor samt skapar 300 arbetstillfällen. Vid förädling av träprodukter, med samma mängd ved, skapas 17 000 arbetstillfällen och värdet på produkterna uppgår till 40 miljarder. Förädlingsvärdet ökar i storleksordningen 30-50 gånger om vi tillverkar möbler och föremål jämfört med att sälja den sågade råvaran på export slår forskare fast.

I Västra Götaland och Värmland har vi, med ett gäng hel och -deltidsslöjdare, prövat samma modell om än i mindre skala. Vi utgick från en 25 m hög björk med en diameter på 30 cm som totalt ger ca 800 liter ved (0,8m3). Kostnaden för björktimmer är ca 500: -/m3 eller 300: – om det klassas som massaved. Alla grenar, utom ett hundratal små grenklykor användes inte. Projektet har inte, pga. årstid, kunnat använda rötter, sav eller lövverk. Eftersom det inte var en glasbjörk kunde bara en mindre del av nävern användas.

Hur många föremål kan skapas ur denna stock och hur många näverburkar får vi ut av nävern, var frågan. All spån från tillverkningen har sparats och räknats samman till ca två kubikmeter och av detta kanske vi kan värma badvattnet eller göra strö till kaninen eller….

Ca 350 föremål blev resultatet och ett uppskattat nettovärde utan moms uppgår till 250 000 kronor vilket ger ett 40-faldigt förädlingsvärde.

Kanske kan vi dessutom räkna hem en betydande energivinst då ju slöjdens produktionsmetoder är resurssnål samt som någon småländsk IT-guru med slöjden som främsta hobby uttryckte sig; ”ett par timmar i snickarboden är ju värd några tusenlappar i rent välbefinnande”.

Man skulle givetvis kunna gå vidare med ekonomi runt detta, mäta arbetstid etc. men då flera i gruppen av slöjdare ser mer till den sociala sidan av slöjden ”det goda livet” så måste man i så fall räkna på livskvalitet i folkhälsoaspekt, investeringar i egenutveckling, kreativitet och jämställdhet. Det hade varit intressant men får väl ses som en annan debatt eller projekt.

22 slöjdare, från de båda länen, deltar i projektet som kommer att visas på Svensk Hemslöjd i Stockholm (pdf, 405 kB), i slutet av april, Sunne bibliotek 14 juni- 26 juli och under hösten 30/8 och året ut på Botaniska trädgården i Göteborg. Det blir skulpturer, skidor, tråg, skedar, slevar och andra föremål av bruks- eller konstart.

Vad skulle produktvärdet vara om slöjden tog sig an 6 miljoner kubikmeter ved?

Trä, och för den delen även andra växtbaserade råvaror, ska så långt som möjligt förbli material för möbler, slöjd och byggmaterial etc. Därefter kan det återvinnas för nya användningsområden och först i slutfasen ska råvaran användas för energiutvinning. Det är att resurshushålla med material och agera klimatsmart.

Välkomna!

Projektnätverket Ur Björk

Thomas Lööf/Länshemslöjdskonsulent Västra Götalandsregionen

Carina Olsson/Länshemslöjdskonsulent Region Värmland