Myndigheten för delaktighet är igång | Region Värmland

Myndigheten för delaktighet är igång

[NYHET] Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga. 

genom att:

  • bevaka och analysera utvecklingen
  • ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar
  • sprida kunskap
  • initiera forskning och annat utvecklingsarbete
  • lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen.

Myndigheten har en samlad kunskap om arbetet och följer och utvärderar utvecklingen inom funktionshindersområdet, både nationellt och internationellt. Uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.MFD arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.

Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet