Interregprojekt skapar nytta i Värmland och Hedmark | Region Värmland

Interregprojekt skapar nytta i Värmland och Hedmark

[NYHET] En utvärdering av turismprojektet Inre Skandinavien, Export 4 Seasons visar att målen uppnåtts med god marginal. Bland de företag som deltagit har andelen gäster ökat med 30 000 gästnätter mellan åren 2011 och 2013. Anläggningarna anger att de haft 954 500 gästnätter tidigare och att de nu är 983 700. Detta ger en större ökning än motsvarande siffra för riket. 

Den största ökningen av besökare utgörs av besökare från andra länder det vill säga export. Bland de företag som svarat på undersökningen är ökningen hela 15 % när det gäller utländska besökare. Målet för projektet var 5 %. Vad är det då som bidragit till ökningen?

Utvärderingen som är utförd av en oberoende och extern part visar på att det goda resultatet är en följd av en mix av konkreta aktiviteter. Det handlar om såväl affärsutveckling som skapandet av produkter som passar de gäster som vill besöka Värmland och Hedmark. En annan viktig ingrediens när det gäller att attrahera utländska besökare är effektiv marknadsföring och PR samt en god relation med de som säljer resor till Skandinavien, researrangörer från de olika marknaderna. För att öka andelen utländska besökare krävs kunskap om vad kunden vill ha specifikt och generellt hur export inom turism går till. I utvärderingen konstateras att en ökad kunskap om export inhämtats. Mixen av aktiviteter och helheten i projektet lyfts som en av anledningarna till ett lyckat projekt.

Värmland och Hedmark mer attraktiva tillsammans

En stor fördel med samarbetet handlar om att Värmland och Hedmark tillsammans blir attraktivare. Ett citat från en av deltagarna vittnar om detta: ”Fördelen är att man kan erbjuda ett bredare sortiment. Som aktör blir man bredare helt enkelt. Bara för att de åker härifrån till Hedmark betyder ju inte det att man förlorar dem. Man vinner dem snarare för då kan man erbjuda dem så mycket mer.”

Projektledaren Maria Nordmark, Visit Värmland, menar att det är viktigt att göra oberoende utvärderingar av extern part så att man belyser hur projekten uppnår sina mål, vad som varit bra och vad som kunde gjorts bättre. Hon säger också att alla mål är inte mätbara under projektet utan måste ses i ett mer långsiktigt perspektiv.

Fortsatt samarbete nödvändigt

Det är finansiellt stöd från EU som möjliggör den här typen av samverkansprojekt. Många projekt går nu in i slutfasen och en ny programperiod för regionala fonderna inom EU startar 2015. Claes Pettersson (s) som under perioden varit ledamot i den Regionala Prioriterade Partnerskapet för Interreg Sverige Norge och Inre Skandinavien menar att det här är ett bra exempel på hur gränsöverskridande projekt och samarbete leder till mervärde för de involverade parterna på båda sidor av gränsen. Pettersson tillägger att det här resultatet är någon vi bör bygga vidare på i framtida Interreprojekt.

En slutsats som görs i utvärderingen är att det är viktigt att värna om samarbetet. Visit Värmland genomför nu en förstudie där dialog med flera gränsande regioner i Norge (Akershus, Östfold och Hedmark) samt Dalarna och Dalsland förs. Man ser på förutsättningar för fortsatt och utökat samarbete i nästa programperiod. En önskan om större geografiska samarbeten finns från Interreg samtidigt som de geografiska avstånden utgör ett hinder för samverkan.

Fakta om Projektet

Projektägare är Region Värmland och Hedmark Fylkeskommune. Inre Skandinavien Export 4 Seasons är det fjärde samverkansprojektet mellan de regionala turistorganisationerna i Värmland och Hedmark sedan 2005. Projektets målsättning har varit att ge extra kraft och resurser i konkurrensen om framtidens turister, stärka utvecklingen i turistnäringen gällande tillgänglighet, konkurrenskraft och lönsamhet. Syftet med projektet Export 4 Seasons var att öka antalet företag som är redo för export och ge de deltagande företagen hjälp med att öka sin attraktionskraft genom affärs-, produkt-och marknadsutveckling. Det övergripande målet var att öka turistföretagen i Värmland och Hedmarks exportandel.

Projektet har riktats till företag som vill öka antalet utländska gäster från de prioriterade marknaderna Tyskland, Nederländerna och Danmark samt ”närexport marknaden” Sverige/Norge. Export 4 Seasons startade i april 2011 och avslutas 30:e juni 2014. Projektets totala budget har uppgått till 15 miljoner kronor och finansieras av Interreg Sverige-Norge, Region Värmland och Hedmark Fylkeskommune samt deltagande företag.

www.visitvarmland.se