Stort intresse för biodrivmedel i Värmland | Region Värmland

Stort intresse för biodrivmedel i Värmland

[NYHET] En utvärdering av projektet BiodriV, biodrivmedel i Värmland, visar att organisationer i Värmland har ett stort intresse i frågan om biodrivmedel. 

Region Värmland startade BiodriV-projektet 2011. Målen har varit att bidra till ökad kunskap om biodrivmedel samt ökad produktion och ökad användning. Projektet avslutas i juni och företaget Attityd i Karlstad AB har gjort en utvärdering.

Fler kan mer om biodrivmedel

Utvärderingen grundar sig på intervjuer och enkätsvar från politiker och tjänstemän i kommunerna samt berörda i näringslivet, projektets målgrupper. 88 procent svarar att deras organisation har ett stort intresse för biodrivmedel. Utvärderingen visar också att projektet bidragit till att öka kunskapen om biodrivmedel vilket var ett av målen.
– Det känns positivt att vi med projektet har bidragit till ökade kunskaper, säger Christer Pettersson, projektledare BiodriV.

Gediget kunskapsunderlag

Några av de insatser som bidragit till att öka kunskaperna om biodrivmedel är två omfattande förstudier om förutsättningarna för biodrivmedel från restavfall samt från skogsråvara. Dessa har kommunicerats vid många tillfällen bland annat vid konferenser som Gasdagen, Värmlands klimatdag, en konferens tillsammans med Rally Sweden och i ett magasin om biogas, men också i många andra små och stora sammanhang.

Biogasen ökar

Under senaste åren har några händelser påverkat produktion och användning i positiv riktning. Karlstadsbuss gick sommaren 2013 över till att köra sina bussar på gas. I Sunne har företaget Biogas Systems och Sunne kommun påbörjat ett samarbete som ska mynna ut i en liten produktion av biogas till kommunens fordonspark. Försäljningen av biogas vid det biogastankställe som finns ökar och antalet biogasbilar har blivit något fler. Det stora språnget låter dock vänta på sig. Utvärderingen visar att det finns en stor medvetenhet om att Värmland ligger efter framförallt södra Sverige i dessa frågor.

Vad händer nu?

–  Under våren har vi haft fyra kraftsamlingar kring energi och klimat där över 160 personer har kommit med idéer och förslag om fortsatt klimatarbete, berättar Christer Pettersson. Många av idéerna handlar om transporter och biodrivmedel. Detta material arbetar vi nu med att följa upp.

Vad det exakt kommer att mynna ut i är inte klart i dagsläget men det kommer att klarna när materialet från workshoparna är bearbetat. Klart är dock att det de kommande åren finns mer EU-medel avsatt för miljö och klimat än tidigare. Och att det i Värmlandsstrategin, länets gemensamma strategi för hur Värmland ska utvecklas till år 2020, finns tydliga mål för minskade utsläpp av växthusgaser genom att underlätta omställningen till ett fossilfritt trafik- och transportsystem.

– Vi har med BiodriV lagt grunden och har nu en bra plattform att arbeta vidare utifrån, säger Christer Pettersson.

Ta del av hela utvärderingen (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)