Regionstyrelsens beslut i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsens beslut i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Regionstyrelsens beslut i korthet 140821.

Samfinansiering för utveckling av Fryksdalsbanan
Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom att förskottera 25 miljoner kronor till utveckling av Fryksdalsbanan. Syftet är att kunna genomföra åtgärder som förbättrar tillgängligheten mellan norra och södra Värmland redan 2016-2017 istället för 2019-2020. För att kunna genomföra åtgärder som exempelvis räta ut kurvor och stänga vissa plankorsningar måste flera parter samverka kring finansieringen. Förutom Region Värmland avsätter kommunerna i Sunne och Torsby vardera 12 miljoner, Trafikverket 5 miljoner och Värmlandstrafik fyra miljoner kronor. Beslut om Region Värmlands förskottering tas slutgiltigt av regionfullmäktige i november.

Organisering av Värmlands framtida EU-arbete
Regionstyrelsen godkände ett förslag till organisering av Värmlands framtida EU-arbete.Region Värmland och de värmländska kommunerna har under en längre tid varit representerade i Bryssel genom organisationen West Sweden. Då West Sweden nu avvecklas finns behov av en ny organisation som bland annat kan hjälpa de värmländska kommunerna att dra nytta av alla EU:s fonder och program. Fonderna utgör ett viktigt finansiellt verktyg för att utveckla kommunernas kärnverksamhet, men för att kunna nyttja dem krävs ofta en särskild kompetens som är svår att ha i den egna organisationen. Förslaget till ny organisation innehåller därför bland annat resurser till ett EU-kontor med två personer placerade i Bryssel.
Den nya organisationen ska träda i kraft från och med 1 januari 2015. Regionfullmäktige beslutar i november 2014 om Region Värmlands verksamhetsplan och budget för 2015. Då tas också ställning till budgetramen för EU-kontoret för 2015.

Finansiering av riksväg 61 och 62
Regionstyrelsen godkände Region Värmlands och Trafikverkets förslag till finansiering av åtgärder på riksväg 61 och 62 med anledning av nya kostnadsprognoser. Finansieringen sker genom utökad kommunal medfinansiering på väg 61 samt omdisponering av medel i Länsplan för regional transportinfrastruktur. Beslutet innebär också att byggstart på väg 62 för objekten Norra Sanna -Dyvelsten skjuts fram från 2017-2019 och Dyvelsten – Norra Forshaga från 2019-2020.

Rekrytering av ny regiondirektör- rapport och beslut om fortsatt process
Regionstyrelsen beslutade med acklamation att skjuta fram rekryteringsprocessen av ny regiondirektör tills dess att en ny regionstyrelsen har utsetts för den kommande mandatperioden. Den nya regionstyrelsen utses den 19 december och börjar arbeta 1 januari 2015. Slutkandidaterna i processen kommer att tillfrågas om om de vill kvarstå som sökanden i väntan på ny styrelse. Oppositionen yrkade på att processen skulle fortsätta och att den politiska rekryteringsgruppen skulle utvidgas till att omfatta även arbetsutskottets ordinarie ledamöter.

För ytterligare information, kontakta.
Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11
Catarina Segersten Larsson, regionråd, 054-701 10 12