Regionstyrelsen i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Regionstyrelsen kom idag överens om Region Värmlands budget och verksamhetsplan för åren 2015-17. Slutgiltigt beslut tas dock av regionfullmäktige i november.
Flera ändringar gjordes jämfört med tjänstemannaförslaget och alla partier var överens om ändringarna.

Bland annat vill regionstyrelsen att Region Värmland ska satsa 4 miljoner kronor ytterligare på folkhögskolornas arbete för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Styrelsen föreslår också att Wermland Operas budget ska räknas upp med 2,5 % per år samt att Värmlands Museum ska få 1 miljon kronor för en ny basutställning, utöver tidigare satsade 2 miljoner. Pengarna ska tas från 2014 års bokslut. Ytterligare 1 miljon bör, enligt regionstyrelsen, satsas på nyskapande kultur och framför allt unga konstutövare.
1,6 miljoner föreslås gå till utökade satsningar när det gäller åtgärdsvalsstudien för sträckan Stockholm-Oslo samt utredningen av slussarna i Trollhättan och Göta Älv
Regionstyrelsen ställde sig också positiv till att Region Värmland ska prioritera småföretagarutveckling på landsbygden samt att 2 miljoner kronor ska gå till en fyraårssatsning på området kultur, hälsa och rehabilitering. Tack vare satsningen ska medlemmarna (kommunerna och Landstinget) och andra värmländska organisationer kunna söka medel för projekt inom de områdena, enligt styrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta att ägarbidragen till kollektivtrafiken i Värmland ska ökas med 39 miljoner kronor sammanlagt för år 2015 och 2016. Det innebär i så fall att kommunerna och Landstinget i Värmland kommer betala totalt 384 miljoner kronor i ägarbidrag för år 2015 och 411 miljoner kronor för 2016.
Det finns förslag på så kallad närtrafik (anropsstyrd kollektivtrafik) för områden i Värmland som inte har förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik.
Förslaget återremitterades för att det ska tas fram mer information om vad trafiken kan komma att kosta. Regionfullmäktige får sedan ta ställning till det förnyade förslaget i december.
Regionstyrelsen fick också ta ställning till frågan om regionrådet Catarina Segersten Larsson ska ges pensionsrätt. Det handlar om ifall hennes tid som regionråd ska vara pensionsgrundande för ålderspension.
Till skillnad från andra förtroendevalda inom Region Värmland omfattas inte hon av pensionsavtalet PBF och andra pensionsbestämmelserna, på grund av sina tidigare uppdrag inom Landstinget. I särskilda fall kan fullmäktige besluta att pensionsavtalet och bestämmelserna ändå ska gälla, och Catarina Segersten Larsson vill att fullmäktige tar upp den frågan i hennes fall. Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att få en fördjupad beredning. Beslut tas i regionfullmäktige i december.

För mer information, kontakta:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11, 070-618 77 70
Catarina Segersten Larsson, tel 054-701 10 12, 070-349 41 32