Region Värmland kritisk mot förslag om vattenförvaltning | Region Värmland

Region Värmland kritisk mot förslag om vattenförvaltning

[PRESSMEDDELANDE] I ett yttrande till Vattenmyndigheten riktar Region Värmland kritik mot förslag om hur vattenförvaltning i Sverige ska skötas. Kritiken handlar bland annat om att kommuner och privata näringsidkare kan få ta ett mycket stort ekonomiskt ansvar för åtgärderna.

Vattenmyndigheten har skickat ut förslag på förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015–2021 för Västerhavets vattendistrikt på remiss till de värmländska kommunerna. Eftersom kommunerna har omfattande kritik mot förslagen bad de Region Värmland att summera åsikterna i ett remissvar till Vattenmyndigheten. Det antogs av regionstyrelsen 15 april.

I korthet kan kritiken sammanfattas i fyra punkter:

  • Omfattande och svårtillgängligt remissmaterial
  • Bristfällig planering av genomförande och möjlighet till inflytande i processen
  • Konsekvenser och finansiering ej tillräckligt belysta
  • Överambitiösa och oprioriterade åtgärdsförslag

Regionrådet Tomas Riste (S) säger att det finns en god ambition i att EU och Sverige försöker hitta sätt att hantera vattenförvaltningen ut ett helhetsperspektiv. Men han ser problem med de långtgående kraven på att bland annat återställa exempelvis vattendrag och dammar till sitt ursprungliga skick – vilket i vissa fall kan ligga fler hundra år tillbaka i tiden.

– Det behövs ett stort mått av sans och förnuft här. Det måste finnas möjligheter till undantag och dispenser. Och det är inte rimligt att kommuner och enskilda näringsidkare ensamma ska ta de här kostnaderna, säger han.

Regionrådet Stina Höök (M) lyfter också kostnadsfrågan.

– Förslaget blir ett dråpslag mot hela Värmland, inte minst landsbygden. I vissa stycken känns också åtgärderna smått absurda och så långtgående att varken vi eller de som berörs tror det kan vara på allvar, säger hon.

Förutom kritiken lämnar regionstyrelsen också förslag till åtgärder i yttrandet.

Det bör vara regeringen som fattar de övergripande besluten och ta ett större ansvar för finansieringen. Det bör också tas beslut som säkerställer att kommunerna får delaktighet och inflytande i processen

De fall där det saknas analyser av ekonomiska konsekvenser bör kunna lyftas ut ur åtgärdsprogrammet och arbetas om till delåtgärdsprogram där kommunerna och markägarna får bättre möjligheter att påverka prioriteringarna.

I remissvaret skriver regionstyrelsen att det är viktigt att åsikterna beaktas redan nu eftersom det inte finns möjlighet att överklaga de beslut Vattenmyndigheten ska fatta.

Kontakt

Tomas Riste, regionråd, 054-701 10 11
Stina Höök, regionråd, 054-701 10 12


Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland. 
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling. 
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.