Miljoner fördelade till värmländska projekt | Region Värmland

Miljoner fördelade till värmländska projekt

[PRESSMEDDELANDE] Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15–16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner kronor till 40 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland.
Här nedan listas de projekt som berör Värmland. Och här hittar du hela listan.

Innovation Park
Sökande: Karlstad Innovation Park ek.förening
Kontaktperson: Mats Williams, 070-627 49 42
Sökt EU-belopp: 4 500 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 500 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation
Totalt: 9 000 000 kronor

Klimatsmart innovation
Sökande: The Paper Province Ekonomisk Förening
Kontaktperson: Maria Hollander, 070-621 11 72
Sökt EU-belopp: 6 209 150 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 175 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation
Totalt:12 418 300 kronor

Nordic Digital Health Center ”En testbädd i verkligheten”
Sökande: Stiftelsen Compare
Kontaktperson: Ulf Lidberg, 070-581 63 32
Sökt EU-belopp: 3 750 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 000 000 kronor (övrig medfinansiering Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgång till, användning av och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik
Totalt: 7 500 000 kronor

Business Värmland
Sökande: Stiftelsen Compare
Kontaktperson: Göran Österman 070-582 05 27
Sökt EU-belopp: 6 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 6 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 12 000 000 kronor

Almi Invest Norra Mellansverige Fond II (berör Dalarna, Värmland, Gävleborg)
Sökande: Almi Invest Norra Mellansverige AB
Kontaktperson: Ulf Green, 054-14 93 63
Sökt EU-belopp: 75 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 12 500 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 300 000 000 kronor

Hållbar besöksnäring i Värmland
Sökande: Visit Värmland ek.förening
Kontaktperson: Laila Gibson, 054-776 60 01
Sökt EU-belopp: 4 975 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 955 000 kr (övrig finansiering Visit Värmland)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 9 950 000 kronor

Matregion Värmland (MRV)
Sökande: Nordic Innovation Food Arena ek.förening
Kontaktperson: Anneli Romany Engström, 0722-37 47 75
Sökt EU-belopp: 3 627 500 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 022 000 kronor (övrig finansiering Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads kommun)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 7 255 000 kronor

Ung Idé – Värmland
Sökande: Communicare
Kontaktperson: Jeanette Fredberg, 076-040 96 37
Sökt EU-belopp: 6 948 031 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 373 500 kronor (övrig finansiering kommunerna i Värmland)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 13 914 000 kronor

Kooperativt företagande för inkluderande tillväxt
Sökande: Värmlandskooperativen ek.förening
Kontaktperson: Leif Tyrén, 054-18 37 40
Sökt EU-belopp: 2 709 991 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 508 300 kr (övrig finansiering privat näringsliv)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 5 419 991 kronor

Motorsport för tillväxt
Sökande: Uvåns Näringslivcenter AB
Kontaktperson: Glenn Olsson, 070-269 10 68
Sökt EU-belopp: 4 050 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 600 000 kronor (övrig finansiering kommuner och Svenska Rallyt)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 8 100 000 kronor

Tillväxt och Lönsamhet – Rådgivning för befintliga företag
Sökande: Almi Företagspartner Värmland AB
Kontaktperson: Anna Lundmark Lundbergh, 054-14 93 77
Sökt EU-belopp: 6 765 000 kr
Medfinansiering av Region Värmland: 2 750 000 kronor (övrig finansiering kommunerna i Värmland)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 14 307 000 kronor

Westra Wermland Export
Sökande: Säffle kommun
Kontaktperson: Pia Proper, 0533-68 10 22
Sökt EU-belopp: 5 278 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig finansiering kommuner och privat näringsliv)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 10 556 000 kronor

Tillväxtmotorn
Sökande: Stiftelsen Inova i Wermland
Kontaktperson: Anette Rhudin, 070-601 32 77
Sökt EU-belopp: 3 500 201 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 500 000 kronor (övrig finansiering kommuner och privat näringsliv)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 7 000 400 kronor

Inova 2020:1
Sökande: Stiftelsen Inova i Wermland
Kontaktperson: Britt Lööv, 054-54 54 00
Sökt EU-belopp: 8 250 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 700 000 kronor (övrig finansiering Karlstad kommun, Karlstads universitet, Stiftelsen Alfa)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 16 500 000 kronor

Drivkraft
Sökande: Stiftelsen Drivhuset
Kontaktperson: Åsa Eriksson, 0706-71 28 71
Sökt EU-belopp: 3 600 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 800 000 kronor (övrig finansiering Karlstad kommun, Karlstads universitet, Ljungbersfonden)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Totalt: 7 200 000 kronor

Innovation Vattenkraft 2.0
Sökande: Kristinehamns kommun
Kontaktperson: Dan Thörewik, 0550-858 15
Sökt EU-belopp: 2 512 987 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 160 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi
Totalt: 6 004 037 kronor

Affärskraft Värmland 2.0
Sökande: Handelskammaren Värmland
Sökt EU-belopp: 14 179 808 kr
Medfinansiering av Region Värmland:
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 1 Kompetensförsörjning
Kontaktperson: Helena Englund 054-22 14 81

Porten
Sökande: Karlstad kommun
Sökt EU-belopp: 8 957 565 kr
Fond: Europeiska socialfonden
Programområde 2 Öka övergångarna till arbete
Kontaktperson: Meta Fredriksson-Monfelt, 054-540 50 44

YTTERLIGARE TRE PROJEKT
Tre av partnerskapet prioriterade projekt kommer att skickas till övervakningskommittén som tar det slutgiltiga beslutet. Detta på grund av att projekten har aktiviteter som ingår i andra programområden. De tre projekten är:

  • FOV SPIK
  • Den nya stål- och metallindustrin
  • Begsslagssatsningen Kultur och Turism 4B

––––––––––––––––––––––––––––––––

Norra Mellansverige = Värmland, Dalarna, Gävleborg
EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regional utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

Fakta – Europeiska regionala utvecklingsfonden
Projekt inom programmet ska finansieras inom något av fyra insatsområden. Siffrorna i procent anger hur stor del av EU-pengarna i programmet som ska gå till respektive insatsområde.
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 procent).
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (30 procent).
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (31 procent).
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 procent).

Fakta – Europeiska socialfonden
Fondens övergripande mål är att skapa en väl fungerande arbetsmarknad och för att på sikt öka sysselsättningen. Detta gör man genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap inom följande tre programområden:
• Kompetensförsörjning
• Öka övergångarna till arbete
• Sysselsättningsinitiativet för unga

Fakta – Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige
Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland, som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Kontakt
BIRGITTA NILSSON
Huvudsekreterare
REGION VÄRMLAND
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Box 1022, 651 15 Karlstad, Sweden
Tel. +46 54 701 10 55
Mobil +46 72 203 94 18
birgitta.nilsson@regionvarmland.se