Avsiktsförklaring om att delta i regionbildningsprocessen | Region Värmland

Avsiktsförklaring om att delta i regionbildningsprocessen

[NYHET] Regionbildningskommittén har nu lämnat förslag på en avsiktsförklaring om att påbörja en process som syftar till att finna former för att bilda en regionkommun för Värmland 2019.

Utgångspunkten är en sammanslagning av Region Värmland och Landstinget i Värmland, men arbetet ska också beakta den nationella dialogen kring bildandet av större regioner.

Avsiktsförklaringen ska gå till regionstyrelsen, kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen i Värmland för att de ska kunna ta ställning till om de vill medverka i regionbildningsprocessen.

Regionbildningskommittén utgörs av representanter från samtliga partier som finns representerade i Region Värmland och Landstinget i Värmland.

Syftet med att bilda en regionkommun är att få ett ännu starkare och mer enat Värmland. En regionkommun skulle innebära ett samlat och direktvalt politiskt forum för både sjukvårdspolitiken och den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken. Det skulle i sin tur förbättra möjligheterna att nå visionen och målen i Värmlandsstrategin.

Arbetet kommer att bedrivas i tre faser – lärande, planering och genomförande – i enlighet med en preliminär tidsplan (se bifogat dokument (öppnas i nytt fönster)).

– Vi tar nu ett första steg för att forma en ny, stark organisation som kan ta sig an Värmlands utmaningar, både när det gäller sjukvården och det regionala tillväxtarbetet, säger Fredrik Larsson, landstingsråd.

– Värmland måste stå enat. För att vi ska lyckas krävs det att vi verkligen är lyhörda för kommunernas behov och framtida inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna, säger Tomas Riste, regionråd.