Nya ansökningsomgångar inom Horisont 2020 | Region Värmland

Nya ansökningsomgångar inom Horisont 2020

[NYHET] Nu har nya utlysningar inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, öppnats. 

Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation. Budgeten för detta EU-finansierade program uppgår till cirka 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horisont 2020 består av tre delprogram; spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Det finns sammanlagt sju utpekade samhällsutmaningar med stark koppling till den lokala och regionala nivån. För dessa är nu ansökningsomgångarna för 2016-2017 års arbetsprogram öppna. 

Projekten ska utföras i partnerskap mellan exempelvis akademin, näringsliv och offentlig sektor. Organisationer som inte bedriver forskning kan också delta i projekt, då framför allt som testarena eller slutanvändare.

För mer information samt deadlines, se EU-kommissionens samt Vinnovas hemsida. 

H2020_HORISONT_2014-2020