Saknade miljarder och Norgependlare | Region Värmland

Saknade miljarder och Norgependlare

[NYHET] Region Värmland släpper idag en ny rapport om Norges betydelse för Sverige och Värmland. Rapporten innehåller färsk statistik över sådant som export och import, turism och utlandsägt företagande. Den fyller också luckor i den officiella statistiken, luckor som skapar en skevhet i synen på gränsregionerna.

För en gränsregion som Värmland är grannlandet Norge, och i synnerhet Osloregionen, mycket viktigt. Norge är både Sveriges och Värmlands största exportland. Inom turismen dominerar Norge de utländska gästnätterna. Bland de utlandsägda företagen i Sverige är Norge det största ägarlandet. För att lyfta några exempel ur rapporten ”Norge – Sveriges viktigaste grannland”.

– Norge är Sveriges viktigaste grannland om man ser till de ekonomiska relationerna men vi anser att detta är ett faktum som inte är tillräckligt känt utanför gränsregionerna. Eftersom det är kunskap som kan vara avgörande vid nationella beslut har vi valt att återkommande ta fram rapporter om de ekonomiska förhållandena mellan Sverige och Norge, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Rapporten syftar också till att fylla en rad luckor i den svenska offentliga statistiken. Eftersom den oftast gör halt vid landsgränsen skapar det en skevhet i resultatet. Ett sådant exempel är Norgependlarnas löner som inte finns med i statistiken.

– I gränskommunerna får den här luckan i statistiken stor effekt. Årjäng pekas ju år efter år ut som en av de kommuner i Sverige som har störst barnfattigdom. Den offentliga statistiken ligger till grund för undersökningen och i den saknas arbetspendlarnas löner. Det har troligen stor effekt på utfallet, säger regionrådet Stina Höök (M).

Tomas Riste och Stina Höök konstaterar att båda länderna har mycket att vinna med att fortsätta att utveckla de goda relationerna när det gäller såväl handel som andra typer av utbyten. Korrekta underlag är viktiga verktyg för det arbetet. Inte minst gäller detta för gränsregionerna som är de som har störst utbyte med Norge.

rapportframsidaExempel ur rapporten:

54 823 personer i Sverige hade år 2012 helt eller delvis sin inkomst från Norge. 8 141 av dem bodde i Värmland.

Den norska gränshandeln i Sverige omsatte 2014 12 miljarder kronor. 27 av denna handel sker i Värmland.

Lönesummorna för personer som har någon form av inkomst från arbete i Norge uppgår till cirka 12,6 miljarder kronor. När dessa räknas in i den svenska lönesumman ökar den med 0,9 procent.

Den svenska förvärvsfrekvensen blir 0,4 procentenheten högre om arbetspendlarna från Sverige till Norge räknas med (och då är pendlingen till Danmark inte inräknad).

I gränsregionen Värmland underskattas förvärvsfrekvensen med 3,1 procentenheter. Istället för näst lägsta förvärvsfrekvensen ligger Värmland egentligen något över riksgenomsnittet.

I gränskommunerna underskattas förvärvsfrekvensen ännu mer. För Eda är skillnaden 13,9 procentenheter. För Årjäng är den 15,2 procentenheter.

Norge var 2013 det största ägarlandet bland utlandsägda företag i Sverige.

Antalet anställda i norskägda företag uppgick 2013 till 56 330 personer.

År 2013 stod varuexporten till Norge för elva procent av svensk varuexport. Det gör Norge till Sveriges största exportland. För Värmlands del stor exporten till Norge för nära 18 procent.

Personer från Norge stod för 24 procent av det totala antalet utländska gästnätter i Sverige 2014. I Värmland stod de för 54 procent av gästnätterna samma år.

 

Länk till rapporten:

Rapport Nr. 17 Norge – Sveriges viktigaste grannland 2015 (pdf, 9 mb)