Värmland föreslås bilda region med Västra Götaland och Halland | Region Värmland

Värmland föreslås bilda region med Västra Götaland och Halland

[NYHET] I dag presenterade den statliga Indelningskommittén ett första förslag för de nya regionbildningarna i Sverige som innebär ett väsentligt antal färre län. I kartbilden föreslås Värmland bilda region med Västra Götaland och Halland.

Indelningskommittén har tillsatts av Regeringen och ska föreslå en ny ändamålsenlig läns- och landstingsindelning med målet att skapa effektiva organisationer. Förslagen ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor, bland annat transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och god miljö.

I dag har kommittén presenterat en första kartbild som utgångspunkt för vidare diskussioner. Kartbilden baseras på jämnstarka regioner, kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling, förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet och utgå från befintliga samverkansmönster.
I kartbilden placeras Värmland med Västra Götaland och Halland.

Under våren kommer Indelningskommittén och de berörda parterna i landet hålla en rad dialogmöten med kartbilden som underlag. Den nya geografiska indelningen ska finnas på plats senast 1 januari 2023. Kommittén ska undersöka om det är lämpligt om några län och landsting går före, vilket i så fall skulle innebära en sammanläggning redan 1 januari 2019.

Processen i Värmland

I Värmland hanteras processen av Regionbildningskommittén som är en brett sammansatt grupp av folkvalda från samtliga partier som är representerade i Region Värmlands eller Landstingets fullmäktigen. Värmlands kontaktpersoner är landstingsråden Fredrik Larsson (M) och Jane Larsson (C), regionrådet Tomas Riste (S) och kommunalrådet Åsa Johansson (S). De är utsedda av styrelserna i landstinget och Region Värmland för att ingå i Sveriges kommuner och landstings beredningsgrupp i syfte att vara bollplank till Indelningskommittén. 

Läs mer på Indelningskommitténs webbplats