Tågsatsning skjuts på framtiden | Region Värmland

Tågsatsning skjuts på framtiden

[PRESSMEDDELANDE] En majoritet i Region Värmlands fullmäktige valde idag att återremittera förslaget till reviderat trafikförsörjningsprogram. Anledningen var bland annat uteblivet beslut om medfinansiering från Region Örebro län och osäkerhet kring hur trafik som kommer att tillåtas på Värmlandsbanan. Därmed sköts en planerad tågsatsning på framtiden.

Det reviderade regionala trafikförsörjningsprogrammet var tänkt att sträcka sig till 2021. Tyngdpunkten på satsningarna i förslaget låg på tågtrafiken med fler turer till och från Oslo och Örebro och på Fryksdalsbanan.
Satsningen skulle kosta 160 miljoner kronor under fyra år, varav Region Örebro län skulle bidra med 40 miljoner kronor. Men Region Örebro län fattade inte beslut om dessa medel när dess avsiktsförklaring antogs. Det innebar att en stor del av finansieringen saknades när det reviderade trafikförsörjningsprogrammet nådde regionfullmäktige.
– I grunden är detta ett bra förslag. Men det bör få bredare förankring om vi ensamma ska våga ta det ekonomiska ansvaret för det. Att Region Örebro län dessutom villkorar sin del av satsningen med att trafiken måste gå inom Laxå innebär att hela avtalet kan förändras, säger regionrådet Tomas Riste.
Regionrådet Stina Höök lyfter att det finns ytterligare osäkerheter kring satsningen.
– Trafikverket har varslat att de har som ambition att öka punktligheten för trafiken på Värmlandsbanan. Det kan betyda att de tillåter färre tåg på banan samtidigt som satsningen skulle innebära fler tåg, säger hon.
En majoritet av regionfullmäktige valde därför att återremittera förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafiknämnden fick i uppdrag att lyfta ut satsningen på utvecklad tågtrafik ut programmet. Nämnden fick också i uppdrag ”att att se över möjligheter att utveckla kollektivtrafiken för att bidra till hållbar regional utveckling.”
Det nuvarande trafikförsörjningsprogrammet gäller till och med 2018. Dock saknas i det ett beslut om finansiering av kollektivtrafiken för 2017. Därför tog regionfullmäktige ett extrabeslut som utgår från 2016 års finansiering plus en uppräkning på tre procent. Det betyder att Värmlandstrafik och Karlstadsbuss kommer att fortsätta att erbjuda kollektivtrafik i samma omfattning som idag.
– Man ska minnas att vi har väldigt bra kollektivtrafik här i Värmland. Den värmländska kollektivtrafiken ligger på topp tre när det gäller kundnöjdhet, säger Tomas Riste.

Kontakt
Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11
Stina Höök, regionråd, tel 054-701 10 12