Social Agenda n° 44 – Integration av flyktingar | Region Värmland

Social Agenda n° 44 – Integration av flyktingar

[NYHET] EU-kommissionen har nyligen publicerat tidskriften ”Social Agenda n° 44  – Integrating refugees”. Skriften understryker vikten av behovet av att påskynda och fördjupa integrationsprocessen i Europa. Den tar även upp det pågående offentliga samrådet som är öppet för alla som är intresserade av att vara delaktiga i att designa den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

EU-kommissionen för generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EMPL) har nyligen publicerat tidskriften ”Social Agenda n° 44” – Integrating refugees”. Inför EU-kommissionens framtida antagande av en handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (dvs. från länder utanför EU), har detta nummer en inriktning på flyktingfrågan från en sysselsättnings-, socialpolitiks- och inkluderingsvinkel. Skriften beskriver kommissionens arbete med integration av flyktingar samt praktiska exempel på verktyg för integration och finansieringsmöjligheter för medlemsstaterna.

Integrationsexempel

Ett tidigt ingripande till stöd för asylsökande och flyktingar så snart de når EU är en viktig komponent för en framgångsrik integration på arbetsmarknaden och i värdlandets samhälle. Ett svensk exempel som lyfts i tidskriften är projektet ”Fast track to integration” och startades år 2015 av Hotell-och restaurangfacket (HRF) och Visita som har ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektets fokus är framförallt på snabbspår för kockar till arbeten inom hotell- och restaurangbranschen. På DG EMPL webbportal går det att läsa mer om praktiska integrationsexempel. 

Offentligt samråd: den europeiska pelaren för sociala rättigheter

I början av 2017 kommer EU-kommissionen att lägga fram ett slutligt förslag till den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Detta är ett antal viktiga sociala principer som är gemensamma för euroområdet och kommer att bygga på samt komplettera det nuvarande socialpolitiska initiativet för EU. Den 8 mars 2016 öppnade EU-kommissionen ett omfattade offentligt samråd som lägger fram den första preliminära skissen av den framtida pelaren. Samrådet kommer att struktureras kring tre huvudrubriker: 1. Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden (inklusive utveckling och livslångt lärande samt aktivt sysselsättningsstöd), 2. rättvisa arbetsvillkor och 3. ett tillräckligt och hållbart socialt skydd samt tillgång till grundläggande tjänster av hög kvalitet. Samrådet är öppet för alla intresserade. 

Olika typer av EU-finansieringsmöjligheter

Tidskriften nämner även ett antal EU-fonder som kan mobiliseras för att stödja asylsökandes och flyktingars integration i medlemsstaternas arbetsmarknad och samhälle. Nedan finns ett antal exempel som nämns;

  • Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) – för att utveckla och förbättra mottagningsförhållanden samt erbjuda språk-, civilintegration- och arbetsmarknadsintegrationskurser.
  • Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) – för omedelbar mat och materiellt stöd.
  • Europeiska socialfonden (ESF) – Underlättar integration på arbetsmarknaden när asylsökande har fått flyktingstatus eller senast 9 månader efter att de ha ansökt om det.
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – kompletterar ESF eftersom de kan finansiera inom hälsa, utbildning, bostäder, barnomsorg samt socialt. Dessförinnan kan asylsökande få begränsat stöd från ESF för utbildningsåtgärder för barn och yrkesutbildning för vuxna i de EU-länder som tillåter detta.

 

Här kan du läsa EU-kommissionens tidskrift ”Social Agenda n° 44  – Integrating refugees”.

Här på EU-kommissionens faktablad kan ni läsa mer om samrådet för en europeisk pelare för sociala rättigheter.

Samrådet är öppet för alla intresserade, klicka här för att delta (Samrådet ska vara avslutat den 31 december 2016 och ligger till grunden för kommissionens slutgiltiga förslag till pelaren).

Här hittar ni DG EMPL webbportal med medlemsstaters praktiska integrationsexempel.