Remisskonferens om regionbildning | Region Värmland

Remisskonferens om regionbildning

[NYHET] Den 26 augusti arrangerade Region Värmland en remisskonferens med anledning av Indelningskommitténs delbetänkande avseende att skapa nya storregioner i Sverige. Representanter från Landstinget i Värmland, Region Värmland och länets 16 kommuner deltog i konferensen.

Den stora regionbildningen

Den 30 juni i år presenterade Indelningskommittén ett delbetänkande där tre storregioner som skulle kunna bildas redan 2019 pekades ut – bland andra Värmland tillsammans med Västra Götalandsregionen. Delbetänkandet har därefter skickats ut på remiss till berörda parter. För Värmlands del handlar det om Region Värmland, Landstinget i Värmland, de 16 kommunerna och Karlstads universitet.

För att ge kommunerna och landstinget möjlighet att fördjupa sina kunskaper i frågan arrangerade Region Värmland den 26 augusti en remisskonferens. Kent Johansson, som är en av två i Indelningskommittén, deltog på konferensen och presenterade delbetänkandet. Han var också där för att svara på frågor från deltagarna.

Håkan Bryngelsson, tjänsteman på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), fanns också på plats och förklarade varför SKL har tagit ställning för en ny regionindelning med färre och större regioner. På plats fanns också politiker och tjänstemän från Västra Götalandsregionen som berättade om hur de upplever att det är att arbeta i en så stor region.

Senast den 6 oktober ska Finansdepartementet ha remissvaren. Landstinget i Värmland har dock fått dispens att lämna in sitt svar till den 13 oktober. För att dess högsta beslutande organ, landstingsfullmäktige, ska hinna behandla frågan hålls det ett extrainkallat sammanträde den 11 oktober. Inom Region Värmland kommer regionstyrelsen att fatta beslut om svaret den 22 september.

Avsikten är att Indelningskommittén ska lämna ett slutbetänkande under våren 2017. Regeringen avgör då om den ska göra en proposition, alltså ett förslag till beslut, som lämnas till riksdagen. För att det rent praktiskt ska vara möjligt att bilda nya storregioner till 1 januari 2019 måste riksdagen fatta beslut i frågan senast tidig höst 2017.

Bildande av regionkommun Värmland

Parallellt med storregionfrågan har Region Värmland och Landstinget i Värmland arbetat med att undersöka hur en värmländsk regionkommun kan bildas. En sådan organisation skulle samla hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och folkhögskolor – vilket i praktiken handlar om en sammanslagning av Region Värmland och landstinget.

Regionbildningskommittén – som består av representanter från landstinget, Region Värmland och de 16 kommunerna – sammanträdde på förmiddagen den 26 augusti och då presenterade ansvariga tjänstemän en översiktlig processbeskrivning för hur en sammanslagning av de två organisationerna skulle kunna genomföras till 2019 i det fall det ej kommer att bildas en större region. Landstingsdirektören och Regiondirektören fick i uppdrag att konkretisera ett förslag som ska presenteras för regionbildningskommittén under hösten.

Bakgrund

I juni 2015 tillsatte regeringen den så kallade Indelningskommittén med uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning av Sverige. Avsikten är att kraftigt minska antalet regioner. Målet är att förändringarna ska vara genomförda till år 2023, men det finns möjligheter att genomföra dem redan 2019.

Indelningskommitténs utgångspunkt för arbetet är att skapa jämnstarka regioner som ska ha förmåga att driva den regionala utvecklingen, att ansvara för hälso- och sjukvården, att bli konkurrenskraftiga jämfört med de tre storstadsregionerna och att bättre samverka med statliga myndigheters uppdrag i regionerna.