Den regionala resultattavlan för innovation 2016 | Region Värmland

Den regionala resultattavlan för innovation 2016

[NYHET] Nu har EU-kommissionen publicerat den regionala resultattavlan för innovation för 2016 (Regional innovation scoreboard). Det är en regional utvidgning av den europeiska resultattavlan för innovation, med syftet att mäta innovation på regional nivå.

Undersökningen bedömer innovation i EU: s regioner på ett begränsat antal indikatorer, bland annat hur stor andel av befolkningen i åldrarna 30-34 som har avslutad högre utbildning, procenten av innovativa små och medelstora företag som samarbetar med andra företag och de utgifter, i procent av BNP, som läggs på forskning och innovation i näringslivet. Regional innovation scoreboard (RIS) 2016, omfattar 214 regioner i 22 EU-länder samt Norge. Dessutom är Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg och Malta inkluderade på nationell nivå, då dessa länder inte har någon regional förvaltningsnivå.

Den europeiska resultattavlan visar ett årligt riktmärke av innovationsresultaten för medlemsstaterna och andra europeiska länder. Men riktmärken på regional nivå är mindre vanliga och mindre detaljerade, på grund av en allmän brist på uppgifter om innovation på regional nivå. Den regionala resultattavlan är ett sätt att åtgärda denna brist, då den tillhandahåller statistiska uppgifter om regionernas innovationsresultat. Jämfört med den europeiska resultattavlan är den regionala resultattavlan mer inriktad på små och medelstora företags insatser.

Värmland – en innovationsstark region

I likhet med den Europeiska resultattavlan, har regionerna delats in i 4 olika resultatgrupper, innovationsledande- innovationsstarka-, innovationsmåttliga- och innovationssvaga regioner. Där Värmland, tillsammans med 65 andra regioner, ses som en innovationsstark region. Undersökningen har visat att de regionala resultatgrupperna stämmer väl överens med de motsvarande grupperna i den europeiska resultattavlan från 2016.

En analys som pågått under en nio årsperiod, med 2016 som det senaste året visar att innovationsresultaten har varit stabila för de flesta regionerna (70 %), medan de andra regionerna har flyttat till både bättre och sämre resultatgrupper. Inom resultatgrupperna har de genomsnittliga innovationsresultaten förbättrats för innovationsstarka och innovationsmåttliga regioner, medan de har sjunkit för innovationsledande och innovationssvaga regioner.

Mer om den regionala resultattavlan för innovation kan ni hitta här.