En deklaration för en stark förnyad sammanhållningspolitik efter 2020 | Region Värmland

En deklaration för en stark förnyad sammanhållningspolitik efter 2020

[NYHET] Den 28 september samlades representanter för regionala och lokala aktörer i Bryssel för att överlämna en ”Deklaration för en stark förnyad sammanhållningspolitik efter 2020” till representanter för EU-kommissionen, Europaparlamentet, Ministerrådet och Regionkommittén. Deklarationen har signerats av 240 regioner, inklusive Region Värmland, och tillsammans representerar de 240 regionerna 70% av EU:s befolkning.

Arbetet med deklarationen har initierats av Nedre Österrike, och välkomstanförandet vid överlämnings-ceremonin hölls av regionens guvernör, Erwin Pöll. I sitt anförande nämnde Pöll de stora utmaningar som Europa står inför och fokuserade särskilt på terrorism, migration, försvar- och säkerhetspolitik. Pöll betonade att deklarationen är ett första steg till att påverka utformningen av sammanhållningspolitiken efter 2020. Deklarationen är ett unikt initiativ då den lyckats samla ett mycket stort antal regioner, vilket är en stark signal om att vi tillsammans kan, och vill, bygga ett starkare Europa. Deklarationen visar även att det är viktigt att involvera regionala myndigheter i beslut om framtiden och att den sub-nationella nivån bör involveras i tidiga stadier av EU:s beslutsprocess.

Regionkommitténs ordförande, Markku Markkulla, deklarerade att det var en stor dag och att de regioner som står bakom deklarationen är med och formar framtidens sammanhållningspolitik. Resultaten av sammanhållningspolitiken är mycket framgångsrika och de visar styrkan med att samarbeta. Markkulla påpekade även att det här initiativet tydligt visar att Europas regionala och lokala myndigheter vill göra mer tillsammans, och att vi behöver mer samarbete så att Europas medborgare kan bli stolta över vad vi åstadkommer.

Kommissionär Cretu stödjer deklarationen

Även Carina Cretu, EU-kommissionör för regionalpolitik, menade att deklarationen är ett fantastiskt initiativ på samarbete och solidaritet. Enligt Cretu garanterar sammanhållningspolitiken att den före detta järnridån inte omvandlas till en fattigdomsridå, och att det idag är viktigare än någonsin att fortsätta arbeta för att jämna ut skillnader mellan EU:s medlemsstater och regioner. Sammanhållningspolitiken skapar jobbtillfällen och regional tillväxt, och Cretu sade att hon till fullo står bakom deklarationen. Cretu betonade även att hjärtat av EU-samarbetet finns på regional och lokal nivå, och att EU:s institutioner måste luta sig mot regionerna för input för att forma sammanhållningspolitiken efter 2020.

Det sista anförandet under ceremonin hölls av Iskra Mihaylova, Europaparlamnetariker och ordförande för utskottet för regional utveckling. Enligt Mihaylova är sammanhållningspolitiken den del av EU:s policy som ligger närmast medborgarna, och vi måste alla bli bättre på att kommunicera dess framgångar till medborgarna. Det är viktigt att vi betonar den positiva utveckling sammanhållningspolitiken skapat, och tydligt visar att den bidragit till att t.ex. bygga vägar, broar, skolor och sjukhus. Mihaylova argumenterade för att vi inte får nöja oss med de hittills positiva resultaten, utan att vi måste utveckla sammanhållningspolitiken så att den blir ännu bättre. Mihaylova avslutade med att konstatera att deklarationen för en stark förnyad sammanhållningspolitik efter 2020 är ett steg i rätt riktning för att åstadkomma en förbättrad sammanhållningspolitik.