Junkerkommissionens arbetsprogram 2017: Ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum. | Region Värmland

Junkerkommissionens arbetsprogram 2017: Ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum.

[NYHET] Den 25 oktober släppte EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2017. Med avstamp i arbetsprogrammet ska kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet nu arbeta på en gemensam förklaring om överenskomna mål och prioriteringar för 2017.

Varje år antar kommissionen ett arbetsprogram som innehåller planerade åtgärder inför de kommande tolv månaderna. Arbetsprogrammet ger allmänheten, Ministerrådet och Europaparlamentet information om EU-kommissionens planer på nya initiativ, på att dra tillbaka förslag och se över befintliga EU-lagar.

Sedan början av mandatet 2014, har den nuvarande EU-kommissionen prioriterat att satsa på de stora sakfrågorna, där effektiva EU-åtgärder kan göra konkret skillnad för medborgarna.

I årets arbetsprogram föreslås 21 centrala initiativ och 18 nya Refit-förslag (regulatory fitness and performance reviews) som ska förbättra kvaliteten gällande EU-rätt och borga för att EU-kommissionens regler är ändamålsenliga. För att säkerställa att fokus ska ligga på resultaten, lyfter kommissionen också fram 34 prioriterade förslag i arbetsprogrammet som kan göra märkbar skillnad i praktiken om Europaparlamentet och rådet antar dem snabbt.

De 21 nya initiativen inkluderar bland annat; en handlingsplan om den cirkulära ekonomin och en ny flerårig budgetplan, en halvårsöversyn av den digitala inre marknaden, genomförandet av strategin för energiunionen, arbete på utsläppssnåla fordon och rörlighet, resultat och implementering av den europeiska agendan om migration, samt att lägga fram ett förslag på en europeisk försvarshandlingsplan, inklusive en europeisk försvarsfond. Förhoppningen är även att kommissionens EU-strategi för Syrien ska antas.

EU-kommissionen föreslår också att 19 lagstiftningsförslag under behandling dras tillbaka, eftersom de har blivit inaktuella och att 16 gällande rättsakter upphävs då de är föråldrade. EU-kommissionen vill också öka ansträngningarna när det gäller genomdrivandet av EU-rätten på ett antal politikområden, t.ex. den inre marknaden och miljön.

Du kan läsa EU-kommissionens arbetsprogram via denna länk.