Regionstyrelsen i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt sammanträde den 24 november beslutade Region Värmlands styrelse bland annat om en reviderad finansieringsmodell för bredbandsutbyggnad samt att använda en del av det egna kapitalet för fortsatt bredbandsutbyggnad.

Verksamhetsplan och budget

Regionstyrelsen beslutade att överlämna förslag om verksamhetsplan och budget till regionfullmäktige för fastställande. Regionfullmäktige äger rum den 8 december i Sunne.        

Beslut om att ta det egna kapitalet i anspråk

Region Värmland arbetar för att nå målet i Värmlandsstrategin om att alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbt/s. För att få EU- medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden tänker Region Värmland gå in med en tredje ansökan vilket kräver medfinansiering på 22,2 mkr. För att hantera medfinansieringen och samtidigt säkerställa att det finns projektmedel för andra regionala satsningar under perioden, avsätter Region Värmland 23 miljoner kronor av det egna kapitalet för fortsatt bredbandsutbyggnad i de värmländska kommunerna.

Revidering av finansieringsmodell för bredbandsutbyggnad

Region Värmlands mål är att växla upp de lokala och regionala medlen avsatta för bredbandsutbyggnad i länet med medel inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. För att nå målsättningen att ta hem 100 miljoner från fonden behöver fördelningen av Region Värmlands medfinansiering ses över. Avdelningen för regional tillväxt har tagit fram förslag till hur beslut för en ny fördelning bör utformas. Regionstyrelsen godkände förslaget till ny fördelning samt inkomna sträckor för samråd och ansökan till ERUF. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Regionfullmäktige beslutade i april 2015 att trafikförsörjningsprogrammet, som anger den långsiktiga utvecklingen för kollektivtrafiken i Värmland, skulle revideras. Ett förslag har nu tagits fram och regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att fastställa förslaget och nivå för ägarbidrag till Värmlandstrafik AB, samt att uppdra till Kollektivtrafiknämnden att senast hösten 2019 föreslå en utveckling för tågtrafiken i Värmland. Regionfullmäktige sammanträder 8 december i Sunne.

Svar på motion om att ta fram en strategi för hållbar IT

Stina Höök (M), Ola Persson (C), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gösta Frödin (FP) och Marianne Utterdahl (SIV) har i en motion, väckt vid regionfullmäktige den 29 april 2016, föreslagit att Region Värmland ska ta fram en strategi för hållbar IT. Strategin ska innehålla såväl sociala aspekter som miljöaspekter. Regionstyrelsen beslutade att bifalla motionen om att ta fram en strategi för hållbar IT.