Tillväxtöversynen– startskottet för den Europeiska planeringsterminen 2017 | Region Värmland

Tillväxtöversynen– startskottet för den Europeiska planeringsterminen 2017

[NYHET] Nyligen inleddes den europeiska planeringsterminen, den årliga cykeln för granskning och styrning av medlemsländernas ekonomier. Tillväxtöversynen (Annual Growth Survey) utgör startskottet för nästa års Europeiska planeringstermin, i vilken EU-kommissionen anger målsättningar och prioriteringar för den ekonomiska politiken i EU.

Den europeiska planeringsterminen är en årlig process-cykel med syfte att övervaka och främja det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin, EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, och för att stärka den ekonomiska styrningen. Målen i Europa 2020-strategin bryts ner till nationella mål för varje medlemsstat och för att säkerställa att effekten av strategin uppnås har den europeiska planeringsterminen instiftats.

På grundval av EU-kommissionens tillväxtöversyn anges i vilken utsträckning länder bedöms ha makroekonomiska obalanser. Årets analys pekar återigen på att huvudprioriteringarna för medlemsstaterna bör ligga på att ta fram insatser som leder till ökade investeringar, främjande av strukturella reformer och att en ansvarsfull budgetpolitik vidhålls. Sverige får fortsatt en så kallad fördjupad granskning på grund av den höga privata skuldsättningen och brister i bostadsmarknadens funktionssätt.

Nytt för i år är att EU-kommissionen lägger större tonvikt vid att medlemsstaternas politik bör bidra till social rättvisa. Kommissionen betonar att den ekonomiska återhämtningen från finanskrisen bör inkludera alla individer i samhället och främja s.k. inkluderande tillväxt.

Prioriteringarna i den årliga tillväxtöversikten skall nu diskuteras i ministerrådet och Europaparlamentet innan Europeiska rådet, medlemsländernas stats- och regeringschefer, antar de gemensamma prioriteringarna för finanspolitiska, makroekonomiska och strukturella reformer.

Ni kan läsa mer om planeringsterminen här och ;mer om tillväxtöversynen här.