Norra Mellansveriges svar på samrådet om halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 | Region Värmland

Norra Mellansveriges svar på samrådet om halvtidsutvärderingen av Horisont 2020

[NYHET] Under hösten öppnade EU-kommissionen ett samråd där synpunkter på EU:s forskningsprogram Horisont 2020 efterfrågades. Samrådet öppnade i samband med att kommissionen förbereder en halvtidsutvärdering av Horisont 2020.

Norra Mellansverige (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland) har skickat in ett gemensamt svar, samt utarbetat ett positionspapper som presenterar Norra Mellansveriges synpunkter gällande forskning och innovation.

Enligt Norra Mellansverige är de tre mest positiva trenderna med Horisont 2020: programmets fokus på samhällsutmaningar, öppningen för större samarbeten mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, samt försöken att öka deltagandet från industrin och näringslivet, genom marknadsnära utlysningar. 

Positionspappret argumenterar för att smart specialisering bör utgöra en vägledande princip vid prioriteringar inom Horisont 2020 i framtiden. Detta skulle bidra till en tydligare strategisk inriktning för forsknings- och innovationssatsningar inom EU, samt öka nedifrånperspektivet inom Horisont 2020 och bättre möjliggöra avändarledd och efterfrågestyrd innovation.  

Ytterligare ett argument som förs fram i positionspappret är att Europas regioner bör involveras i Horisont 2020 på ett tydligare sätt, exempelvis genom att i större utsträckning betraktas som potentiella deltagare i projekt som finansieras av programmet. Framförallt framhävs regionernas möjligheter att säkerställa ett nyttiggörande av projektresultaten. 

Se här för att läsa positionspappret i sin helhet.