Regionstyrelsen i korthet 170126 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 170126

[PRESSMEDDELANDE] På fredagen 27 januari hade Region Värmlands styrelse sammanträde. Här är ett urval av besluten i korthet.

Kollektivtrafikens framtida organisering och finansiering – slutrapport

På uppdrag av Region Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun har KPMG genomfört en utredning av hur kollektiv- och linjetrafiken i Värmland kan organiseras och finansieras i framtiden. Utredningen presenterar fyra förslag: ”Stärkt myndighet”. ”Stärkt bolag”, ”Förvaltningslösning” och ”Förvaltning med delegation”.

Regionstyrelsen fick rapporten presenterad för sig och beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja en process för att ta fram ett slutgiltigt förslag om organisering och finansiering av länets kollektiv- och linjetrafik. Det arbetet ska ske i dialog med landstinget och Karlstads kommun och alla Värmlandskommunerna ska få möjlighet att delta.

Förslag till remissvar på utredningen ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:72”

Regionstyrelsen godkände Region Värmlands remissvar på utredningen ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:72” från Näringsdepartementet. Region Värmland skriver att den ger många intressant förslag på åtgärder som kan skapa förutsättningar för ökat entreprenörskap i Sverige. Dock vill man lyfta landsbygdsperspektivets och bioekonomins betydelse och genomslagskraft. Region Värmland vill också lyfta fram arbetet med jämställdhet som ett viktigt verktyg för entreprenörskap och hållbar tillväxt.

Beslut om att bevilja medel till föreningen Artscape för projekt Artscape Värmland

Regionstyrelsen beslutade att bevilja en miljon kronor i stöd till föreningen Artscape för projektet Artscape Värmland. Det är en gatukonstfestival som startade i Malmö 2014 och som i fjol arrangerades i Göteborg. Tio värmländska kommuner kommer att delta i festivalen och under några sommarveckor kommer konsten skapas, främst på byggnader. Förutom kommunerna medfinansierar även Postkodslotteriets kulturstiftelse gatukonstfestivalen.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg 2017-2018

Regionstyrelsen beviljade 1,1 miljoner kronor till projektet Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg. Målet är att bidra till ökade möjligheter för arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg att rekrytera den personal som behövs för att säkra välfärden, god vård och omsorg för länets invånare.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Bidrag till projekt/arrangemang inom kulturområdet

Regionstyrelsen beslutade att avsätta en ram på två miljoner kronor till mindre projekt och arrangemang under 2017. Syftet med en särskild ram för den här typen av projektmedel är att underlätta hanteringen av ansökningarna.

Beslut om att ansöka om medlemskap i Vanguardinitiativet

Regionstyrelsen beslutade att Region Värmland ska bli medlem i Vanguardinitiativet. Det är ett storskaligt samarbete för europeiska regioners arbete med smart specialisering. Syftet är att utveckla och demonstrera nya affärslösningar, och för Värmland handlar det i första hand om skoglig bioekonomi.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, (S), tel 054-701 10 11
Stina Höök, regionstyrelsens andre vice ordförande, (M), tel 054-701 10 12