Partierna positiva till fortsatt regionbildningsprocess | Region Värmland

Partierna positiva till fortsatt regionbildningsprocess

[PRESSMEDDELANDE] Den värmländska regionbildningskommittén gav på fredagen klartecken till fortsatt arbete med frågan om bildandet av en värmländsk regionkommun. Nu ska tjänstemän från Region Värmland och Landstinget i Värmland färdigställa ett första organisationsförslag som inom kort skickas ut till länets sexton kommuner på remiss. 

Förslaget kommer att innehålla en tidsplan med inriktningen att senast september ansöka hos regeringen om bildandet av en värmländsk regionkommun. Håller tidsplanen kan regionkommunen starta sin verksamhet den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige äger då rum vid de allmänna valen hösten 2018.

I praktiken innebär en regionkommun att verksamheterna i Region Värmland och Landstinget i Värmland samlas i en gemensam organisation. Den kommer att lyda under ett direktvalt fullmäktige, istället för som idag två fullmäktigeförsamlingar. Ett direktvalt landstingsfullmäktige och ett indirekt valt regionfullmäktige.

Syftet är att regionen, landstinget och kommunerna ska få större möjlighet att samverka och kraftsamla kring de stora regionala frågorna som hälso- och sjukvården, regional utveckling, kultur och utbildning. Flertalet landsting har redan bildat, eller är på väg att bilda, regionkommuner.

Den värmländska regionbildningskommittén bildades 2012 och består av företrädare för samtliga partier som sitter i landstings- respektive regionfullmäktige.

 

Kontaktpersoner: 

Fredrik Larsson (M), Landstingsstyrelsens ordförande, 070-662 91 93

Tomas Riste (S), Regionstyrelsens ordförande, 054-701 10 11

Dokument:

Bildande av regionkommun i Värmland, version 1.0 (öppnas i nytt fönster)

Följebrev om remiss angående bildande av Regionkommun Värmland (öppnas i nytt fönster)