Satsning på säkrare vårdkedja | Region Värmland

Satsning på säkrare vårdkedja

[PRESSMEDDELANDE] Nu görs en utbildningssatsning för över 460 sjuksköterskor i kommunerna i Värmland. Målet är ökad patientsäkerhet för framför allt de äldre i befolkningen.

Hur sjuk är patienten egentligen? Och hur beskriver du patientens tillstånd för kollegan som ska ta över, på ett sätt som inte lämnar något utrymme för missförstånd? Det är kärnan i den utbildning som nu genomförs för alla sjuksköterskor som är anställda i kommunerna i Värmland. Satsningen har även fått nationell uppmärksamhet, bland annat den här veckan i Läkartidningen.

Det är viktigt att en försämring i tillståndet bedöms och handläggs på rätt sätt. Patienter i den kommunala vården ska inte behöva åka in till sjukhuset om det inte är nödvändigt, och samtidigt får inte symtom som kräver ny medicin eller någon annan sjukvårdande insats missas.

Ökad patientsäkerhet

För att omhändertagandet ska blir ännu säkrare görs därför en satsning för kommunernas sjuksköterskor som nu utbildas i standardiserad bedömning av patientens hälsotillstånd (proACT). De lär sig också en modell som kallas SBAR för att rapportera vidare till läkare eller andra kollegor enligt en viss struktur. Dessutom används en särskild bedömningsskala (NEWS) för att värdera de fynd som sjuksköterskan gör. Det innebär att man poängbedömer sex vitala parametrar, till exempel blodtryck och medvetandegrad. Det hjälper till att identifiera de patienter där risken är stor att tillståndet förvärras och där tidigt insatta åtgärder minskar risken för ytterligare försämring och död.

I och med utbildningen kommer på sikt alla sjuksköterskor i Värmland använda samma standardiserade bedömning av patientens hälsotillstånd och samma rapporteringsmetod. Idag används dessa inom den vård som landstinget bedriver, men inte i någon större omfattning i kommunerna. Genom att använda samma bedömningssystem och rapporteringsmetod kan patientsäkerheten öka.

Modell framtagen av amerikanska marinen

Kommunikationsmodellen SBAR togs från början fram av marinen i USA, där den använts länge för att överföra kritisk information i komplexa miljöer. I Sverige har den utvecklats för hälso- och sjukvården av Nätverket för patientsäkerhet. SBAR står för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendationer.

Utbildningssatsningen är resultatet av ett samarbete mellan Region Värmland, Värmlands kommuner, Kliniskt Träningscentrum (KTC) vid Landstinget i Värmland samt Karlstad Universitet. KTC utbildar sjuksköterskor till instruktörer i varje kommun och forskare från universitetet följer instruktörerna för att studera hur det påverkar dem i deras yrkesroll.

Satsningen ska leva vidare genom återkommande vidareutbildning både inom kommunerna och Landstinget i Värmland. Den väntas även leda till fördjupat samarbete mellan de olika vårdgivarna.

Kontakt:   

Linnea Grankvist, utvecklingsledare Region Värmland, tel 054-701 11 32, linnea.grankvist@regionvarmland.se  

Josefin Hellberg, utvecklingsledare Region Värmland, tel 054-701 11 31   
josefin.hellberg@regionvarmland.se  

Charlotta Nelsson, chefläkare och verksamhetschef för Patientsäkerhetscentrum, Landstinget i Värmland, 054-61 40 14, 072-70 67 055, charlotta.nelsson@liv.se  

Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kil, 0554-19 156, 076-725 80 39, annika.nilsson@kil.se  

Anna Marklew, verksamhetschef Kunskapscentrum, Landstinget i Värmland, tel 054-61 45 70, 0725-77 94 54, anna.marklew@liv.se