Regeringens prioriterade EU-frågor 2017 | Region Värmland

Regeringens prioriterade EU-frågor 2017

[NYHET] Den 15 mars presenterade regeringen sin EU-agenda för 2017. De huvudsakliga prioriteringarna som lyfts i agendan är jobb och tillväxt, klimat- och miljöpolitik samt migrationspolitik, likt föregående år.

Utöver dessa tre områden betonas att regeringens EU-arbete 2017 även kommer att präglas av ett starkt engagemang för att värna EU:s och Sveriges intressen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur unionen. Den 14 mars överlämnade Kommerskollegium rapporten ”Brexit – alternativ till ett framtida regelverk för handel med tjänster och tull-och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien” till EU-minister Ann Linde. Rapporten är skriven på uppdrag av regeringen och innehåller analyser samt alternativ till hur handel med tjänster mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU. EU-minister Linde menar att det inte råder någon tvekan om att det både kommer bli dyrare och krångligare att handla med Storbritannien efter Brexit. Eftersom Storbritannien är en mycket viktig handelspartner för Sverige kommer regeringen att lägga stort fokus på att hitta möjliga lösningar för att mildra de negativa effekterna på handeln.

Inom området jobb och tillväxt lyfter regeringen att gemensamma satsningar på forskning, innovation och entreprenörskap behövs för att upprätthålla EU:s konkurrenskraft.

Inom klimat-och miljöområdet framhåller regeringen vikten av att Parisavtalet genomförs och att EU:s regelverk måste leda till skärpt lagstiftning på miljö-, klimat- och energiområdet.

Gällande migration betonar regeringen att alla medlemsländer måste ta ett större ansvar och därför ska regeringen verka för att ett nytt gemensamt asylsystem ska inrättas inom EU, som säkerställer en jämnare fördelning av de personer som söker skydd inom EU. 

EU-agendan återfinns här.

Läs mer om Kommerskollegiums rapport angående Brexit här.