Norra Mellansveriges svar på samrådet om Smart Specialisering | Region Värmland

Norra Mellansveriges svar på samrådet om Smart Specialisering

[NYHET] Den 1 mars fick Norra Mellansverige möjlighet att som en av tre regioner presentera utkastet av vårt positionspapper gällande smart specialisering (S3) på en hearing arrangerad av nätverket ERRIN. På hearingen närvarade bland annat Jan Larosse, från kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (DG REGIO) .

EU-kommissionen kommer att publicera ett meddelande om smart specialisering i maj 2017 som efterföljs av konferensen Smart Regions i Helsingfors den 1-2 juni. Inför arbetet med kommissionens meddelande har ett samråd gått ut till berörda aktörer vilket bland annat innefattar regioner. Hearingen arrangerades som ett led i nätverket ERRIN:s egna framtagande av ett positionspapper och påverkansarbete gällande kommissionens meddelande om S3.

De regioner, utöver Norra Mellansverige, som presenterade sina positioner var Thuringia samt Helsinki-Uusimaa. Under hearingen fick även ett antal intresseorganisationer presentera sina positioner, t.ex. Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) och Paragon Europe. 

Eva Björk, kontorschef för Central Sweden (Dalarna, Gävleborg och Örebros regionkontor i Bryssel) presenterade Norra Mellansveriges positionspapper och lyfte särskilt tre punkter: vikten av ett integrerat genusperspektiv i S3-arbetet, nya metoder för att mäta och demonstrera resultaten av S3, samt vikten av att både nya och redan befintliga instrument kopplas till S3. Framförallt genusperspektivet och nya mätmetoder väckte uppmärksamhet både från ERRIN och EU-kommissionen. Eva Björk överlämnade även utkastet av positionspapperet direkt i handen till kommissionens företrädare Jan Larosse.

I den slutgiltiga versionen av ERRIN:s positionspapper har Norra Mellansveriges punkt om genusperspektiv lyfts, och det hänvisas specifikt till arbetet som görs i Värmland och Dalarna gällande genusintegrering i S3.

Här finner du ERRIN:s webbplats

North Middle Sweden, position paper, smart specialisation final.