EU-kommissionen lanserar pelare för sociala rättigheter | Region Värmland

EU-kommissionen lanserar pelare för sociala rättigheter

[NYHET] Den 26 april antog EU-kommissionen förslaget om den europeiska pelaren om sociala rättigheter. Pelaren innehåller 20 principer och rättigheter som behövs för att arbetsmarknader och välfärdssystem ska vara rättvisa och välfungerande.

Fram till Lissabonfördragets antagande år 2009 beskrevs det europeiska samarbetet ofta i form av tre pelare, där dessa var utrikes-och säkerhetspolitik, straffrättsliga och polisiära frågor samt de överstatliga frågorna som miljö och jordbruk. Pelarstrukturen försvann formellt i och med fördrages antagande. Dock används uttrycket ännu och begreppet pelare ämnar därmed ett övergripande område där unionen har ett utvecklat samarbete. Tidigare har de sociala frågorna varit en nationell angelägenhet, något som skall fortsätta men enligt kommissionens förslag även utvidgas till att bli ett europeiskt samarbetsområde för miniminivåer och standardiseringar för att säkerställa sociala rättigheter i hela EU.

Förslaget innehåller ett antal konkreta åtgärder av både icke-lagstiftande och lagstiftande natur där befintlig lagstiftning kommer behöva uppdateras och kompletteras. Pelaren ska enligt kommissionen fungera som en kompass mot förbättrade arbets-och levnadsvillkor inom EU med tre huvudsakliga kategorier: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och inkludering. I mars 2016 presenterade kommissionen ett första utkast till den sociala pelaren och samtidigt gick ett offentligt samråd ut för att samla in synpunkter som utmynnade i det presenterade förslaget. Junckerkommissionen aviserade redan i de politiska prioriteringarna från 2014 att de sociala frågorna skulle vara ett viktigt och prioriterat område för den då nytillsatta kommissionen.

 Den sociala pelaren lanseras med ett reflektionspapper om EU:s sociala dimension till år 2025. Reflektionen ska ligga som diskussionsunderlag inför det sociala toppmöte som ska hållas i Göteborg den 17 november som svenska regeringen förbereder i samarbete med kommissionen. Reflektionspappret presenterar tre alternativ för hur den sociala dimensionen i EU kan utvecklas och komma att se ut i framtiden:

  • Den sociala dimensionen omfattar endast fri rörlighet. Reglerna för människors fria rörlighet i EU bevaras utan att utvidga samarbetet med till exempel EU-omfattande minimikrav på föräldraledighet, arbetstid, eller arbetsmiljö.
  • De medlemsländer som vill fördjupa samarbetet i socialpolitiken gör det. Med detta alternativ kan olika grupper av länder besluta att göra mer tillsammans på det sociala området, medan andra medlemsländer står utanför besluten.
  • Alla EU:s medlemsländer fördjupar den europeiska socialpolitiken tillsammans.

Ovanstående alternativ blir föremål för diskussion under toppmötet i Göteborg i november för att fortsätta processen där medlemsländerna ska besluta om vilken riktning EU ska ta i det framtida samarbetet.

EU-kommissionen understryker att socialpolitiska insatser är och förblir de nationella och lokala myndigheternas sak, men att EU undersöker sätt att komplettera ländernas åtgärder och sätta minimikrav för att säkerställa de sociala rättigheterna i hela EU.

Läs kommissionens pressmeddelande här.

Läs reflektionspappret om EU:s sociala dimension här.