Samarbete över gränsen för grön omställning | Region Värmland

Samarbete över gränsen för grön omställning

[PRESSMEDDELANDE] Grannregionerna Värmland, Dalarna, Akershus, Østfold, Hedmark och Oppland har goda förutsättningar att använda sina biologiska resurser från land, vatten och hav på ett smartare och hållbarare sätt. Att utveckla bioekonomier, helt enkelt.  
Som en del i denna gröna omställning startar nu projektet The Bioeconomy Region. 

En grön omställning innebär att vi ska ersätta fossila råvaror med förnybara. När dessa är av biologiskt ursprung kallar vi det bioekonomi. Fokus måste vara en mer hållbar produktion av mat, fibrer och andra biobaserade produkter med mindre miljöpåverkan och minskade utsläpp av växthusgaser. Kort uttryckt behöver Europa ställa om till en bioekonomi. 
Grannregionerna Värmland, Dalarna, Akershus, Østfold, Hedmark och Oppland har sett att de har goda förutsättningar för att genomföra en så omfattande omställning som en biobaserad ekonomi innebär. För att underlätta och stödja den här omställningen startar regionerna nu det treåriga projektet The Bioeconomy Region. I det här arbetet är klusterorganisationen Paper Province en stark och viktig samarbetspartner i projektet. 
Målet för projektet är att öka den internationella konkurrenskraften och marknaden för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster. Och på det sättet ska tillväxten i de här företagen öka. 
För att nå det målet ska projektet bland annat vara ett stöd på alla nivåer av innovationssystemet – från analyser, omvärldsanalyser, visioner och strategier till policypåverkan, testbäddar, investeringar, marknader och innovationer. Projektet ska också stödja aktörerna genom att driva nätverk, ordna seminarier och koppla samman forskare i olika miljöer med näringslivet 
Det ska även stödja arbetet med att öka beställarkompetensen hos offentliga aktörer. Här handlar det om att ersätta fossilbaserade produkter och tjänster med nya alternativ baserade på biomassa från skogen.  
 
Fakta 
The Bioeconomy Region är ett interregprojekt mellan Sverige och Norge och det finansieras delvis med EU-medel.  
Det drivs gemensamt av Region Värmland, Region Dalarna, Akershus fylkeskommune, Hedmarks fylkeskommune, Opplands fylkeskommune och Østfolds fylkeskommune tillsammans med Säffle kommun och klusterorganisationen Paper Province. Projektägare är Region Värmland. 
Projektet har en totalbudget på 3,8 miljoner euro. Svensk budget är 2,5 miljoner euro, varav Interregmedel 1,25 miljoner euro, det vill säga 11,8 miljoner svenska kronor. 
 
Kontaktperson 
Dag Hallén 
Strateg energi och klimat 
Region Värmland 
054-701 10 95 
dag.hallen@regionvarmland.se