Regionstyrelsen i korthet 170518 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 170518

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt möte den 18 maj beslutade Regionstyrelsen om att bevilja drygt 1,3 miljoner kronor till Karlstads universitet för projektet VRIS3 Academy, drygt 1,5 miljoner kronor till projektet Smart industri Norra Mellansverige samt att utbetala Region Värmlands resterande, inte utbetald andel av Svenska Migrationscentrets årsanslag för 2017, totalt 306 000 kronor till föreningen Kinship Center

Medel till Karlstads universitet för projekt VRIS3 Academy

Regionstyrelsen beviljade 1 350 000 kronor till Karlstads universitet för projekt VRIS3 Academy Plattform för år 2017-2020. Projektet syftar till att bidra till forskningsdriven transformation och förnyelse av den privata och offentliga sektorn i Värmland samt att stärka forskning och utbildning vid Karlstads universitet.

1,5 miljoner till projekt Smart industri Norra Mellansverige

Regionstyrelsen beviljade 1 572483 kronor till Region Dalarna för projektet Smart industri Norra Mellansverige för år 2017-2020. Projektet ska resultera i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Anslag till Kinship center

Svenska Migrationscentret försattes i mars i konkurs. Orsaken till konkursen har i första hand varit den omfattande satsning på digitalisering och dokumentation som föreningen organiserat på 21 kontor runtom i landet, bland annat i Forshaga och Karlstad. Intäkterna har över tid inte täckt kostnaderna för denna satsning. Vid det senaste årsskiftet uppgick föreningens skulder till nära 7 miljoner kronor.
Föreningen har haft ett årsanslag från Region Värmland. Av 2017 års anslag på 408 000 kronor utbetalades 102 000 kronor före konkursen. Karlstads kommun har gett föreningen ett årsanslag på 525000 kronor. Halva detta anslag har betalats ut. Regionstyrelsen beslutade att utbetala Region Värmlands resterande, inte utbetald andel av Svenska Migrationscentrets årsanslag för 2017, totalt 306 000 kronor till föreningen Kinship Center. Anslaget avser basverksamheten och utbetalas kvartalsvis, enligt gällande regelverk för årsanslag. Regionstyrelsen beslutade också att ställa sig positiv till att Kinship Center för 2017 beviljas ett särskilt anslag om 75 000 kronor. Detta får dock sökas i särskild ordning inom ramen för Region Värmlands projektbidragsgivning.

Åsa Johansson (S), 1:e vice ordförande, telefon 0706518530
Stina Höök (M), 2:e vice ordförande, telefon 070-2737050