EU-kommissionens rekommendationer till Sverige | Region Värmland

EU-kommissionens rekommendationer till Sverige

[NYHET] Den 22 maj utfärdade EU-kommissionen sina landspecifika rekommendationer för 2017 inom ramen för den europeiska planeringsterminens vårpaket.

Den europeiska planeringsterminen är en årlig processcykel i syfte att bevaka och främja det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin, EU:s tillväxt-och sysselsättningsstrategi. Den fungerar även som vägledning för de enskilda medlemsländernas ekonomiska politik under det kommande året.

De landspecifika rapporterna innehåller analyser av det ekonomiska läget i länderna och rekommendationer till åtgärder och prioriteringar. Rapporten för Sverige visar på makroekonomiska obalanser, bland annat på grund av stigande bostadspriser och hög skuldsättning av hushållen. Därmed rekommenderar EU-kommissionen Sverige att fokusera på åtgärder kopplade till bostadsmarknaden och skuldsättningen. Detta inkluderar bland annat främjande av bostadsinvesteringar, genom att genomföra en översyn av beskattningen av kapitalvinster, ett stegvis begränsande av avdragsrätten för utgiftsräntor på bostadslån, eller en höjning av fastighetsskatten för att ta itu med skuldsättningen på hushåll.

Svenska myndigheter har vidtagit åtgärder som att exempelvis införa amorteringskrav på bostadslån, dock menar EU-kommissionen att åtgärderna inte varit tillräckliga. För att effektivisera bostadsmarknaden föreslår rapporten även att Sverige ska införa större flexibilitet i hyressättningen.

I stort rekommenderar EU-kommissionen medlemsländer att ta vara på möjligheterna som den ekonomiska återhämtningen erbjuder och genomföra strukturreformer samt öka investeringar för att stärka sina offentliga finanser.

Läs landspecifika rapporten för Sverige här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.