Regionstyrelsen i korthet 20170615 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 20170615

[PRESSMEDDELANDE ] Vid sitt möte 15 juni beslutade Regionstyrelsen bland annat att svara på en remiss från regeringen, att ge klartecken till den planerade ombyggnationen av museet och att skicka en analys av den värmländska gymnasieskolan på remiss.

Remissvar på ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop”

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ett remissvar om ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop” som är ett regeringsförslag om förändringar av kultursamverkansmodellen där landets regioner fördelar medel till kulturverksamheter.

Remissvaret har tagits fram efter dialog med länets kulturchefer och representanter för regionala kulturverksamheter som ingår i samverkansmodellen. Svaret lyfter bland annat behovet av långsiktig stabil finansiering och uppräkningar av anslagen till framför allt de större institutionerna som är på nivå med löne- och prisökningarna.

Museets ombyggnation

Regionstyrelsen fick vid sitt sammanträde en återrapportering från Värmlands Museum om den fortsatta processen kring den planerade ombyggnationen av museet. Region Värmland har tillsammans med Karlstads kommun tidigare utlovat att höja årsanslaget med fem miljoner kronor per år för att bekosta den ökade hyra som ombyggnationen beräknas innebära. Regionstyrelsen beslutade att ställa sig positiv till att ombyggnationen genomförs enligt plan.

Gymnasieanalys på remiss

Regionstyrelsen beslutade vid mötet att skicka ut en gymnasieanalys på remiss till länets kommuner. Ett konsultföretag har genomfört analysen på uppdrag av Region Värmland och utifrån direktiv som har förankrats i gymnasiesamverkan Värmland och hos kommunstyrelseordföranden i Värmland. Analysen skulle bland föreslå hur den värmländska gymnasieskolan skulle kunna se ut för att uppfylla de kvalitetskrav som den enskilde eleven har rätt till och föreslå framtida organisationsmodeller.

Region Värmland ställer sig bakom branschens strategi för livsmedelsnäringarna i Värmland

Regionstyrelsen beslutade vid torsdagens möte att ställa sig bakom livsmedelsbranschens strategi för livsmedelsnäringarna i Värmland. Strategin är till för de värmländska primärproducenterna och förädlarna och syftar till att utveckla en lönsam och hållbar livsmedelssektor i Värmland. Region Värmland kommer att delta i arbetet med att ta fram ett handlingsprogram som kopplar till strategin.

Länstransportplan på remiss

Regionstyrelsen beslutade på torsdagens möte att förslaget till länstransportplan för åren 2018–2029 ska skickas på remiss. Inriktningen är att skapa förutsättningar för ett robust, kapacitetsstarkt, säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem som tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov av transporter.

Kontakt:

Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande (S), 054-701 10 11

Stina Höök (M), 2:e vice ordförande, telefon 054-701 10 12