500 000 till kultur och hälsa | Region Värmland

500 000 till kultur och hälsa

 [PRESSMEDDELANDE] Tre projekt får dela på 500 000 kronor när Region Värmland fördelar 2017 års bidrag till kultur, hälsa och rehabilitering.  

Sambanden mellan kulturupplevelser, eget skapande, hälsa och livskvalitet uppmärksammas alltmer. Aktuell forskning visar att det finns tydliga samband mellan deltagande i kulturlivet och en förbättrad hälsa. 

– Vi på Region Värmland har öronmärkt 500 000 kronor per år, 2015-2018, för att göra det möjligt med nya initiativ och satsningar inom kultur, hälsa och rehabilitering. Vi vill uppmuntra till projekt som kan fungera som modeller och förebilder, säger Stina Höök, regionråd.  

– Kulturdepartementet har lyft hur viktig den här frågan är, och det här är ett sätt för oss att göra det möjligt att jobba med de här frågorna i praktiken i kommunerna och Landstinget i Värmland, säger regionråd Tomas Riste.  

Här är de projekt som får del av de 500 000 kronorna i år: 

Säffle kommun beviljas stöd för projektet ”Danslust – dans, bild och ord i rörelse” 
Genom att erbjuda dans och musik och konstnärligt skapande i ord och bild vill projektet ge personer med långvarig smärta en möjlighet att förstå kulturens kraft och dess möjlighet att bidra till högre livskvalitet i det dagliga livet. Målet med projektet är att personerna på sikt ska få möjlighet till en ökad fysisk aktivitet och social samvaro samt förhoppningsvis finna nya intressen inom kulturlivet och se det som en del i en läkande process.  

Hagfors kommun beviljas stöd för projektet ”Kultur och hälsa för äldre 2.02”  
Genom projektet vill kommunen uppnå ett förändrat arbetssätt och ett utökat kulturutbud med hjälp av digitala hjälpmedel i vardagen på äldreboenden och dagligverksamheter. Variationen och tillgången till kultur ska öka till nytta för den enskilda individens behov och önskemål.  

Landstinget i Värmland beviljas stöd för projektet ”Mitt Liv – med kameran som verktyg för läkande” 
Filmskapande ska i detta projekt kombineras med terapi och kameran ska användas som ett verktyg inom sjukvården. Huvudsyftet är att ge unga patienter vid neurologiska avdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad bättre självinsikt och livskvalitet. Ett annat är att förbättra förhållandet mellan patient och personal på avdelningen och jobba mot en mer jämlik personcentrerad vård. De färdiga filmerna kan också användas i terapeutiskt syfte. Genom de färdiga filmerna och en planerad forskningstext kan fler ta del av arbetet och en hållbar metod kan tas fram. 

Här hittar du besluten: http://www.regionvarmland.se/kultur/kulturbidrag/ 

Kontakt:  

Nina Olsson, kulturutvecklare Region Värmland 

Tel 054-701 10 49 

christina.olsson@regionvarmland.se