Slutrapport med förslag på hur ramverket för EU-medel kan förenklas | Region Värmland

Slutrapport med förslag på hur ramverket för EU-medel kan förenklas

[NYHET] En expertgrupp för sammanhållningspolitik har på kommissionens begäran presenterat sin slutrapport för ett förenklat EU-medelsramverk efter 2020. Gruppen konstaterar att förenklade EU-regler möjliggör för lokala myndigheter och företag att använda EU-medel på ett mer effektivt och korrekt sätt.

Gruppen bestående av 12 experter fastslår att trots att EU:s sammanhållningspolitik har fungerat bra, så skulle regelverket kunna underlätta ytterligare för lokala myndigheter och företag som vill söka EU-medel. Gruppen föreslår därför att kommissionen bör undersöka hur det är möjligt att ytterligare förenkla tillgången till EU-medel i budgetramverket efter 2020. 

Enlig expertgruppen är reglernas uppbyggnad effektiv, men reglerna bör i den mån det är möjligt bli färre. Reglerna gällande olika EU-medel och verktyg bör också enligt gruppen harmonisera mer med varandra när det gäller statligt stöd, offentlig upphandling och metoder för att ersätta kostnader. Detta ska främja synergier och tillåta mottagarna av ekonomiskt stöd att söka finansiering från olika källor av EU-medel för samma projekt. Gruppen föreslår att EU:s regler ska begränsas till strategiska investeringsprioriteringar och utgiftsprinciper. 

Läs mer om expertgruppens uttalande här.