Regional yearbook 2017 | Region Värmland

Regional yearbook 2017

[NYHET] Generaldirektoratet i EU-kommissionen som arbetar med att sammanställa och redovisa statistik, Eurostat, har presenterat sin regionala årsbok. I rapporten jämförs data och information på en regional nivå och totalt behandlas 12 områden, allt från hälsa och utbildning till jobb och tillväxt.

I årsboken redogörs bland annat att regionerna i de nordiska EU-länderna har en hög grad av socioekonomisk utveckling. Dessa regioner kommer snart, eller har redan överträffat de tillväxtmål som EU har satt upp i och med Europa 2020-strategin. Detta kan jämföras med många regioner i de södra delarna av EU och de baltiska medlemsländerna som har långt kvar tills de uppnår tillväxtmålen.

Sysselsättning är en nyckelfråga i Europa 2020-strategin, och i 108 av 276 EU-regioner är sysselsättningsgraden lika med eller högre än målet med Europa 2020. Värmland är en av dessa regioner och mellan åren 2006 och 2016 ökade sysselsättningsgraden i samtliga regioner i Sverige.

Ungdomsarbetslösheten är också låg i regionerna i Sverige jämfört med andra medlemsländers regioner. I totalt 125 EU-regioner hade 82 procent eller mer av nyligen examinerade ungdomar fått jobb. Värmland är en av dessa regioner. Att de svenska regionerna ligger så bra till kopplas till att Sverige på nationell nivå har en låg arbetslöshet.

Läs hela årsboken från Eurostat här.