Regionstyrelsen i korthet 170921 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 170921

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att bevilja medel till en rad projekt. Exempelvis får Stiftelsen Compare Karlstad 5,7 miljoner för att utveckla digitala välfärdstjänster och Life International Foundation for ecology får tre miljoner för projektet Cleantech som ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Här är en kort sammanfattning av samtliga projektbeslut:

Tre miljoner till projekt Cleantech Värmland

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 3 000 000 kronor till LIFE International Foundation for Ecology för projektet Cleantech Värmland under perioden 2018-2020.
Genom att främja utveckling och internationell tillväxt i värmländska företag med verksamhet inom förnybar energi och energiteknik ska projektet stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Målet är bland annat att öka företagens förmåga att få fram fler kommersiella, koldioxidsnåla systemlösningar för en internationell marknad.

Tre miljoner till Stiftelsen Bergskolan i Filipstad

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 3 000 000 kronor till Stiftelsen Bergskolan i Filipstad för projekt Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag.
Projektet syftar till att minska kunskapsgapet mellan de små producenterna och de stora företagen inom metallinriktade verkstadsföretag för att stärka deras innovationsförmåga så att de kan klara sig bättre på en global marknad.
Förtydligande: Stiftelsen har försatts i konkurs men regionstyrelsen valde att godkänna ansökan ändå. Projektmedlen är nämligen villkorade och betalas ut först när Tillväxtverket beviljar medel. Och det gör Tillväxtverket enbart om det blir en rekonstruktion eller om någon annan aktör går in som projektägare.

5,7 miljoner till Compare för projektet DigitalWell

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 5 700 000 kronor till Stiftelsen Compare Karlstad för projekt DigitalWell – en ledande innovationsmiljö för utveckling av digitala välfärdstjänster för åren 2017-2020.
Projektet ska bidra till fler innovativa små-och medelstora företag genom att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation i företagen inom området digitala välfärdstjänster.

4, 5 miljoner till Karlstad Innovation Park

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 4 500 000 kronor till Karlstad Innovation Park Ekonomiska Förening för projekt Innovation Park 2.0. Målet är att genom ett utökat och effektiviserat samarbete mellan parterna i innovationsstödssystemet få fler hållbara företag i Värmland.

7,5 miljoner till Karlstad Innovation Park för projekt Business Värmland 2018–2020

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 7 500 000 kronor till Karlstad Innovation Park för projekt Business Värmland år 2018-2020. Projektet syftar till att utveckla ett specialiserat etableringsstöd, som leder till fler stora etableringar i Värmland. Avsikten är att vidareutveckla Business Värmlands arbetssätt så att det tydligare fokuserar på specifika styrkor och möjligheter för Värmland.
Projektet har tre delmål:

  • Nordic Hub – Att utveckla Värmland som en nordisk etableringsregion som drar nytta av positionen mitt emellan den tillväxtstarka Osloregionen och Stockholm.
  • Synergietableringar- Attrahera fler etableringar med hjälp av och kring andra industrietableringar i regionen
  • Norges omställning- Att utveckla de möjligheter som öppnas kring omställningen, av den närliggande norska ekonomin, som går från olje- och gasutvinning till bioekonomi, ren energi och nyttjande av havets resurser.

2,1 miljoner till Nifa för projekt Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 2100 000 kronor till Nifa för projekt Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland för år 2018 – 2020. Projektet ska stärka konkurrensförmågan och öka tillväxten hos värmländska SMF (Små och Medelstora Företag), utifrån ett ökande marknadsintresse för lokalproducerad mat och dryck.

3,8 miljoner till Almi Företagspartner för projekt Agil tillväxt

Regionstyrelsen beviljade 3 861 656 kronor till Almi Företagspartner Värmland AB för projekt Agil tillväxt – en utvecklingsresa med Almi Värmland för år 2018 – 2020.
Projektets syfte är att öka tillväxten hos små och medelstora företag genom att utveckla och testa framtidens arbetssätt för Almi, som på sikt ska skapa större företagsnytta med oförändrade resurser.

6,9 miljoner till Visit Värmland för projekt Konkurrenskraftig besöksnäring

Regionstyrelsen beviljade 6 991 859 kronor till Visit Värmland för projekt Konkurrenskraftig besöksnäring Värmland för år 2018-2020. Projektet ska bidra till en hållbar expansion av besöksnäringen med målet att öka konkurrenskraften och tillväxten hos
värmländska små och medelstora företag (SMF) i en snabbt växande global besöksindustri, samt att antalet inhemska och utländska besökare till Värmland ska öka.

1,1 miljoner till projektet Platsbaserade digitala upplevelser

Regionstyrelsen bevilja 1 196 700 kronor till Karlstads universitet för projekt Platsbaserade digitala upplevelser (PDU) för år 2018-2020. Projektet syftar till att genom en utvecklings-och innovationsprocess skapa interaktion och synergieffekter mellan akademi och näringsliv, för att gemensamt med företag från besöksnäringen och IKT-branschen öka företagensinnovationsförmåga och konkurrenskraft. Projektet bedrivs inom Akademin för smart specialisering, som är ett samarbete om forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland, år 2016 -2020. Det här projektet ingår i specialiseringen Naturen, kulturen
och platsens digitaliserade upplevelser.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionråd (S), tel 070-618 77 70
Stina Höök, regionråd (M), tel 070-273 70 50