Kommissionen presenterar EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2017 | Region Värmland

Kommissionen presenterar EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2017

[NYHET] Den 2 maj lade Kommissionen fram sitt förslag på EU:s nästa långtidsbudget som ska gälla för 2021-2027. Anslagen till sammanhållningspolitiken föreslås minska med 5% samtidigt som Kommissionen vill se en ökad finansiering till bl.a. forskning, innovation och ungdom.  

EU:s budget står inför stora förändringar med Storbritanniens utträde ur unionen den 29 mars 2019 och nya områden som ska prioriteras i nästa period. Förslaget på den totala budgeten ligger på 1 135 miljarder euro i åtaganden, vilket är 1,1% av de 27 medlemsstaternas totala bruttonationalinkomst (BNI). Det går att jämföra med perioden 2014-2020, då budgeten utgjorde ca 1% av EU-ländernas totala BNI med Storbritannien inräknat.

Ledorden för budgetförslaget den 2 maj är en budget som ska bidra till ett europeiskt mervärde och samtidigt vara modern, enkel och flexibel. Det byråkratiska krånglet ska försvinna genom att i större grad fokusera på resultat än specifika regler. Budgeten ska även ha en tydligare struktur och vara kopplad till EU:s prioriteringar och därmed kommer antalet program att minska från dagens 58 till 37 (se länk under artikeln). Det ska ske genom att finansieringskällor förs samman och genom den nya InvestEU-fonden, som totalt förväntas mobilisera 650 miljarder euro. Kommissionen vill även se en ökad flexibilitet inom och mellan olika program för att EU ska kunna svara på oväntade händelser.

Ökade anslag  

Kommissionen föreslår att finansieringen ska öka till områdena forskning, innovation, digitalisering, ungdom, LIFE- programmet för miljö och klimat, migration och gränser, säkerhet samt till yttre åtgärder. Bl.a. vill Kommissionen se att nästa forsknings- och innovationsprogram efter Horisont 2020 ska få ökat anslag från dagens 80 miljarder euro till totalt 97.6 miljarder euro.  

För att kunna finansiera de ökade utgifterna behöver anslagen höjas samtidigt som en ny finansieringskälla föreslås. Finansieringskällan ska fungera som en ”korg” och skapa egna medel för EU.  Korgen, som totalt kommer uppgå till runt 12 % av EU:s budget, ska bl.a. utgöras av nationella avgifter som beräknas fram utifrån den mängd plastavfall som inte återvinns i varje medlemsland.

Sammanhållningspolitiken

Samtidigt som anslagen måste höjas lyfter Kommissionen att det måste skäras ner på vissa av EU:s politikområden. Stödet till sammanhållningspolitiken, såväl som till den gemensamma jordbrukspolitiken, föreslås att i båda fallen minska med ca 5%. Syftet med sammanhållningspolitiken ska fortsatt vara konvergens och att minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna mellan regioner i EU. Den viktigaste mekanismen för att allokera ut medlen ska dessutom fortsatt vara den relativa bruttonationalprodukten per capita. En av nyheterna som föreslås är att det ska vara en starkare koppling mellan sammanhållningspolitiken och de nationella rekommendationer Kommissionen ger under den europeiska terminen.

Villkorade stöd

Kommissionen föreslår också att det ska finnas en starkare koppling mellan EU-stöden och rättsstatsprincipen. Ett nytt verktyg ska inrättas som ska möjliggöra att EU tillfälligt kan dra in eller minska rätten till EU-stöd om det upptäcks brister i en medlemsstats rättssystem.

Vad händer fortsättningsvis

Under de närmsta veckorna kommer Kommissionen att lägga fram fler detaljerade förslag inom sektorsspecifika finansieringsprogram. Beslutet om den nya budgeten ska sedan godkännas med enhällighet i Europeiska Unionens råd (Ministerrådet) och med majoritetsbeslut i Europaparlamentet. Kommissionen hoppas att det blir en överenskommelse om budgeten innan valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Läs pressmeddelandet här

Läs budgetförslaget här

Läs förslag på EU-program och -fonder

Läs mer om sammanhållningspolitiken i nästa budget