Regionstyrelsen i korthet 2018-05-17 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2018-05-17

[NYHET] Vid sitt sammanträde 17 maj behandlade regionstyrelsen bland annat en utredning om kollektivtrafiken, en överenskommelse med Västanå Teater och medel till Sting Bioeconomy.

Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland

Landstingsfullmäktige och Värmlands kommuner har beslutat att den region som bildas vid årsskiftet ska vara ensam ansvarig för kollektivtrafiken i länet. På uppdrag av regionstyrelsen har Kollektivtrafikstaben på Region Värmland därför utrett och kartlagt förutsättningarna för att föra över verksamheterna i Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss till regionens förvaltning. Slutsatsen i utredningen är att en sådan lösning ger bättre förutsättningar för effektiv styrning, ökad resurseffektivitet och samordning av kompetens.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna utredningen och att lämna över den till landstinget som underlag för fortsatt arbete med den kommande regionens förvaltning.

Beslut om att bevilja medel till Sting Bioeconomy AB till projektet Sting Bioeconomy

Regionstyrelsen beviljade 7,5 miljoner kronor till Sting Bioeconomy för åren 2018–2023. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för etablering av tillväxtföretag inom specialiseringen ”Skoglig bioekonomi”. Målet för projektet är att etablera en skogsindustriell inkubator med nationell och internationell profil i Värmland. Inkubatorn ska vara en central resurs för att utveckla affärsidéer och innovationer inom den skogliga bioekonomin.

Remissvar ”Fler filminspelningar till Sverige”

Tillväxtverket och Filminstitutet har tillsammans utrett lämpligheten och förutsättningarna för att införa någon form av stöd för filminspelningar. Syftet är att få fler utländska produktionsbolag att lägga inspelningar i Sverige. Utredningen har skickats på remiss till en lång rad myndigheter och organisationer. I svaret, som styrelsen har ställt sig bakom, skriver Region Värmland att förslaget bedöms få avsedda effekter och att det är viktigt att stödet utformas så att det inte ensidigt gynnar de fyra regioner som redan har produktionscentrum.

Överenskommelse med Västanå Teater

Region Värmland har träffat en ny överenskommelse med Västanå Teater som regionstyrelsen nu ställt sig bakom. Liknande överenskommelser träffas med alla de regionala kulturverksamheter som får del av statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Ansökan om medel från Tillväxtverket avseende kompetensförsörjningsarbete på regional nivå

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte att ansöka om 1,8 miljoner kronor hos Tillväxtverket. beviljas ansökan ska pengarna användas till grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete, prognos- och analysarbete plus utredningar som rör yrkesvux, validering av utbildningar och lärcentra.

Beslut om att godkänna Avsiktsförklaring om samarbete mellan Innovation Park ekonomisk förening och Karlstads kommun, Landstinget i Värmland samt Region Värmland

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet att ställa sig bakom en avsiktsförklaring om samarbete mellan Innovation Park ekonomisk förening och Karlstads kommun, Landstinget i Värmland och Region Värmland. Syftet med avsiktsförklaringen är att skapa förutsättningar för den ekonomiska föreningen att bygga upp en verksamhet som är långsiktigt hållbar. Målet är att Innovation Park ska bli etablerad, accepterad och uppskattad arena för samordning av innovationssystemet i Värmland.

Kontakt

Åsa Johansson (S), 1:e vice ordförande regionstyrelsen

tel 070-651 85 30

Stina Höök (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen

tel 054-701 10 12