Regionfullmäktige i korthet 2018-05-18 | Region Värmland

Regionfullmäktige i korthet 2018-05-18

[NYHET] Vid sitt sammanträde 18 maj antog Region Värmlands fullmäktige en rad prioriteringar och rekommendationer till Landstinget i Värmland som i sin tur ska ta fram en budget och verksamhetsplan för den nya region som de två organisationerna bildar 1 januari 2019. Fullmäktige klubbade också bland annat årsredovisningen för 2017, en uppföljning av kollektivtrafikens utveckling och svar på en motion om fristadskonstnärer.

Verksamhetsplan 2019

Inför 2019 års budget och verksamhetsplan har Landstinget i Värmland bett Region Värmland kommunalförbund att få förslag och prioriteringar i verksamheten. Vid årsskiftet går ju de båda organisationerna samman till en ny organisation.
Regionfullmäktige ställde sig bakom beskrivningen av de ekonomiska grundförutsättningarna samt förslaget på prioriteringar och rekommendationer inför 2019. Regionfullmäktige överlät sedan till Landstinget i Värmland att fatta beslut om verksamhetsplan och budget 2019 för nuvarande verksamhet inom Region Värmland kommunalförbund.

Uppföljning av kollektivtrafikens utveckling

Regionfullmäktige godkände den årliga uppföljningen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet, 2017–2021. I uppföljningen redovisas hur kollektivtrafiken har utvecklats i förhållande till målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Svar på motion om fristadskonstnärer

Ledamoten Gösta Frödin (L) hade föreslagit att Region Värmland ska ansöka om att bli medlem av ICORN, The International Cities of Refuge Network. Han föreslog också att Region Värmland enskilt eller i samarbete med kommuner i länet ska ta emot en eller flera fristadskonstnärer.
Fullmäktige svarade att regionens roll i första hand bör vara att stödja de kommuner som väljer att ta emot fristadsförfattare, genom till exempel nätverk, informations- och erfarenhetsspridning och projektmedel.

Årsredovisning 2017

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för 2017. Ansvarsfrihet beviljades för regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden för räkenskapsåret 2017, vilket även förordades av revisorerna.
Några av de strategiska insatserna under perioden har varit att främja värmländska frågor i internationella sammanhang och inför EU:s kommande strukturfondsperiod. Region Värmland har också intensifierat samarbetet mellan Sverige och Norge samt profilerat Värmland inom området skoglig bioekonomi. Vi har även arbetat för att påverka nationella planprocesser om Vänersjöfart och tågförbindelser mellan Oslo och Stockholm.
Andra insatser har varit fortsatt bredbandsutbyggnad och en hållbar utveckling av kollektivtrafiken. Nya arbetsformer har utvecklats för att förbättra den psykiska hälsan hos unga i Värmland. Kulturinsatserna har haft fokus på tillgänglighet, kulturskapares förutsättningar och ungas delaktighet och inflytande. Region Värmland har också tagit fram en långsiktig arbetskraftsprognos, för ökad samverkan om kompetensförsörjning och kompetensmatchning, där våra folkhögskolor är en viktig aktör.

Svar till revisorerna

Regionfullmäktige fick för kännedom ta del av regionstyrelsens svar på tre granskningar som revisorerna har gjort under året.

Motion om reseersättningar

Gösta Frödin (L) lämnade en motion om att ”Det behövs nya regler för reseersättningar som stimulerar till resor med större miljöhänsyn”. Regionfullmäktige remitterade motionen till regionstyrelsen för beredning.

Motion om pensionärsrabatt

Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet i Värmland motionerade om att införa pensionärsrabatt på tåg- och busstrafik. Regionfullmäktige remitterade motionen till regionstyrelsen för beredning.

Motion om att utveckla Värmland som hästlän

Värmlandssamverkan (M, MP, C, KD, L, SiV) motionerade om att regionstyrelsen ska ta fram ett förslag på hur en gemensam satsning och strategi för att utveckla Värmland som hästlän. Regionfullmäktige remitterade motionen till regionstyrelsen för beredning.

Motion om att öka Region Värmlands politiska engagemang i den värmländska besöksnäringen

Värmlandssamverkan (M, MP, C, KD, L, SiV) motionerade om att ge regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera Region Värmlands politiska delaktighet och engagemang i besöksnäringen i Värmland och föreslå eventuella förändringar hur denna skulle kunna ökas. Regionfullmäktige remitterade motionen till regionstyrelsen för beredning.