EU överens om ny lagstiftning kring energi och klimat | Region Värmland

EU överens om ny lagstiftning kring energi och klimat

[NYHET] Den 14 maj antog allmänna rådet ny lagstiftning kring energi och klimat, bl.a. genom en förordning om förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Lagstiftningarna utgör en viktig del i att uppnå EU:s antagande i Parisavtalet.

Lagstiftningarna berör dels en förordning om minskning av växthusgasutsläppen, ett beslut som gör EU-ländernas miljörapportering enklare samt ett direktiv om byggnaders energiprestanda. Allmänna rådet enades även om en förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (Land-Use, Lands- Use Change, and Forestry, LULUCF). Samtliga förslag utgör en del av EU:s arbete med att nå målet i Parisavtalet om en 40% minskning av växthusgasutsläppen till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

I 2014 beslutade Europeiska rådet att markanvändning och skogsbruk skulle utgöra en del av arbetet med att minska växthusgasutsläppen. Samtidigt som skogen har en viss negativ inverkan på klimatet, bidrar den även till att runt 10% av EU:s växthusgaser absorberas upp varje år. LULUCF utgör därmed en viktig del i det arbetet genom att sätta upp bindande åtagande för medlemsländerna. Förordningen ska även garantera att alla utsläpp från sektorn, samt de utsläpp som absorberas upp, ska tas med i EU:s beräkningar om de uppsatta målen för utsläpp.

Under hösten 2017 och våren 2018 har förslagen på lagstiftningarna förhandlats i s.k. triloger mellan Kommissionen och de två lagstiftande institutionerna Europaparlamentet och Ministerrådet. Genom det formella antagandet i allmänna rådet den 14 maj är de nu redo att träda i kraft, vilka de gör 20 dagar efter att de publicerats i EU:s officiella tidning.

Läs mer om de nya lagstiftningarna här.

*Allmänna rådet är en av Europeiska unionens råd (Ministerrådets) konstellationer, och ansvarar bl.a. för att arbetet inom rådet ska vara samstämmigt. Vidare ansvarar även allmänna rådet för tvärpolitiska frågor och förbereder inför toppmöten mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Källa: Europeiska unionens råd

* En förordning är en bindande rättsakt som EU:s medlemsländer måste tillämpa med det samma som den träder i kraft. Ett direktiv ger en större möjlighet för medlemsländerna att införliva den i den nationella lagstiftningen, genom att direktivet sätter upp specifika mål som ska nås. Ett beslut är enbart gällande för de länder som det riktar sig till och behöver inte införlivas i den nationella lagstiftningen.

Källa: EU-kommissionen