Kommissionen presenterar förslaget för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 | Region Värmland

Kommissionen presenterar förslaget för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027

[NYHET] Den 29 maj presenterade Kommissionen sitt förslag gällande utformningen av sammanhållningspolitiken för 2021 – 2027. Förslaget innebär att alla Europas regioner fortsatt kommer att få stöd från sammanhållningspolitiken, samt att tematiska områden som forskning, innovation och koldioxidsnål ekonomi kommer att vara centrala även efter 2020.

Jyrki Katainen, kommissionär med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, meddelade under en presskonferens att ”under nästa årtionde kommer sammanhållningspolitiken att hjälpa alla regioner att modernisera sin industri och investera i innovation och övergången till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi”.
 
Den totala budgeten för sammanhållningspolitiken föreslås bli 373 miljarder euro under 2021 – 2027. De viktigaste nyheterna i förslaget, jämfört med den nuvarande perioden, är att fokus kommer att ligga på de tematiska områden där EU-medel har störst effekt, att sammanhållningspolitiken kommer att vara mer skräddarsydd efter lokala och regionala förutsättningar, samt att regelverket kommer att vara mer flexibelt och förenklat.
 
Det innebär bland annat att Regionalfonden föreslås fokusera tydligare på innovation, stöd till småföretag, digital teknik samt modernisering av industrin. Sammanhållningspolitiken föreslås vara bättre skräddarsydd efter tre kategorier av regioner; mindre utvecklade regioner, övergångsregioner och mer utvecklade regioner. BNP per capita kommer även fortsättningsvis att vara det viktigaste kriteriet gällande fördelning av medel, men även nya kriterier föreslås för att bättre spegla verkligheten, t.ex. låga utbildningsnivåer, mottagande och integration av migranter, samt ungdomsarbetslöshet. Gällande förenkling av regelverket så föreslår Kommissionen att ett enhetligt regelverk ska användas för sju fonder, för att göra det enklare att förvalta programmen och skapa synergier mellan olika program och fonder.
 
Ytterligare en nyhet är att Kommissionen vill stärka kopplingen mellan den Europeiska ekonomiska planeringsterminen och sammanhållningspolitiken. Förhoppningen är att det kommer att skapa ett starkare tillväxt- och företagsklimat samt att aktörer bättre kommer att kunna nyttja EU:s och medlemsländernas investeringar.
 
För mer information om sammanhållningspolitiken, se här.

För att läsa de detaljerade förslagen, se här.