Kommissionen presenterar sitt förslag till nya Kreativa Europa | Region Värmland

Kommissionen presenterar sitt förslag till nya Kreativa Europa

[NYHET] Den 30 maj presenterade Kommissionen sitt förslag till programmet Kreativa Europa för 2021-2027. Programmet, som stöder europeisk kultur och kreativa näringar, förslås få en budget på 1,85 miljarder euro, vilket är en ökning med ca. 390 miljoner euro.

Andrus Ansip, kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden, sade under presskonferensen den 30 maj att den digitala tekniken har förändrat kulturlandskapet och medfört nya utmaningar och möjligheter för Europas kulturella och kreativa näringar. ”Vi vill att EU:s författare, upphovsmän och producenter ska ta vara på digitaliseringens möjligheter på bästa sätt”.  Kommissionären för kultur och utbildning, Tibor Navracsics påpekade att kulturen alltid har utgjort kärnan i det europeiska projektet. ”Kulturen för samman människor. De kulturella och kreativa näringarna spelar också en viktig roll för samhällets och ekonomins utveckling och hjälper oss att bygga starka internationella förbindelser”.
 
Förslaget till det nya programmet ingår i kapitlet ”Investera i människor” i EU:s långsiktiga budgetförslag. Dess främsta mål är att främja, stärka och skydda den europeiska kulturella och språkliga mångfalden, kulturarvet och kreativiteten samt att stärka den europeiska kulturella och kreativa sektorns konkurrenskraft. En ökad budget kommer också att bidra till att stödja EU:s mediefrihet och pluralism, vilket är avgörande för att upprätthålla öppna, inkluderande och kreativa samhällen.
Man har tagit vara på resultat och erfarenheter från nuvarande programperiod i arbetet med att ta fram det nya förslaget. Man vill att programmet ska stödja gränsöverskridande partnerskap och nätverk men också nya samarbetsmodeller för att uppmuntra uppgraderingen av Europas kulturella och kreativa sektorer. Liksom i nuvarande period har man föreslagit tre delprogram:

  • MEDIA som ska finansiera audiovisuella projekt och stimulera konkurrenskraften i den audiovisuella sektorn, föreslås få 1,081 miljarder euro. Programmet ska fortsätta att stödja utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska filmer, tv-program och videospel.
  • KULTUR vänder sig till kultursektorn och aktörer inom musik, scen- och bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö. Denna del föreslås få 609 miljoner euro som ska gå till att främja Europas kulturella och kreativa näringar. Samarbetsprojekt, nätverk och plattformar kommer att skapas för att sammanföra kulturarbetare från hela Europa och underlätta samarbetet över gränserna. 
  • SEKTORSÖVERGRIPANDE insatser föreslås få 160 miljoner euro för att finansiera små och medelstora företag och organisationer inom kultur och kreativ sektor. Den ska kunna användas för att främja transnationellt politiskt samarbete och stärka en fri, mångsidig och pluralistisk mediemiljö, kvalitativ journalistik samt stödja mediekunskap.
     

I det nya programförslaget föreslår man bl.a:

  • Mer satsningar på mobilitetsstöd för konstnärer och kulturella och kreativa organisationer för     att kunna göra internationella utbyten.
  • Mer fokus på digitalisering. Bland annat genom satsningar på att skapa ett nätverk för europeiska festivaler och fokus på innovativ story-telling och Virtual Reality.
  • En starkare internationell dimension. Bland annat genom satsningar på att få fler europeiska kulturprojekt att spridas utanför EU och på internationella festivaler och att uppmuntra nätverkande mellan unga entreprenörer inom de kreativa och kulturella sektorerna. 

 

Läs mer om Kreativa Europa här.

Läs kommissionens sammanfattande text om programförslaget här. 

Läs det detaljerade förslaget till nya Kreativa Europa här.