EU-kommissionen föreslår ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden | Region Värmland

EU-kommissionen föreslår ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden

[NYHET] Inför nästa programperiod föreslår Kommissionen att EU ska inrätta en ny fond för ”Rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och värden”, med syfte att stärka EU-samarbetet gällande rättsliga frågor.

Som en del av kapitlet ”Investera i människor och europeiska värderingar” i EU:s förslag på långtidsbudget presenterade Kommissionen förra veckan sitt förslag att inrätta en ny fond för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och värden.  
 
Fonden är en sammanslagning av de nuvarande programmen ”Rättsliga frågor” och ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap”. Genom att slå ihop de nuvarande programmen vill Kommissionen förenkla arbetet med EU-projekt gällande rättsliga- och rättighetsfrågor.
 
Den nya fonden kommer att vara indelad i två delprogram:

 • Programmet för rättsliga frågor
 • Programmet för grundläggande rättigheter och värden. 

 
Den totala budgeten föreslås bli 947 miljoner euro för perioden 2021 – 2027. 642 miljoner euro föreslås till delprogrammet rättigheter och värden, medan delprogrammet för rättsliga frågor föreslås få en budget om 305 miljoner euro. Det innebär ingen förändring i totalbudget för nästa programperiod, utan det motsvarar vad de nuvarande programmen har i budget för 2014 – 2020.
 
Den nya fonden kommer att stödja aktörer som arbetar på området för rättigheter och värden, inklusive jämställdhetsorgan, offentliga förvaltningar, universitet och rättsliga nätverk. Fonden kommer även satsa på att stödja organisationer i civilsamhället, eftersom de är centrala för upprätthållandet av demokratiska, öppna och inkluderande samhällen.
 
Nedan följer en överblick över prioriteringarna för de två delprogrammen.
 
Programmet för rättsliga frågor

Programmet för rättsliga frågor har som huvudsyfte att stärka arbetet med att utveckla ett europeiskt område för rättvisa, som bygger på principer från EU:s fördrag, t.ex. rättsstatsprincipen. Några av programmets mål är att:

 • Stödja rättsligt samarbete i civilrättsliga samt straffrättsliga frågor
 • Främja rättslig utbildning för att skapa en europeisk kultur i juridiskt och rättsstatligt hänseende
 • Effektivisera de nationella rättssystemen.

Programmet kommer att finansiera projekt som syftar till ömsesidigt lärande genom utbyte av goda exempel på det rättsliga området, utbildning och ökad medvetenhet om EU:s politik och lagstiftning, utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknik.  

Programmet för grundläggande rättigheter och värderingar

Programmet har som syfte att skydda och främja de rättigheter och värden som slås fast i EU-fördragen. Detta kommer programmet att göra genom att stödja arbetet med att upprätthålla demokratiska och inkluderande samhällen. Programmet kommer att ha tre mål:

 • Främja jämställdhet och rättigheter
 • Främja medborgarnas engagemang och delaktighet i den demokratiska processen i EU
 • Bekämpa våld (Daphne).

Programmet kommer att finansiera projekt som bl.a. syftar till att implementera:

 • Kunskapshöjande insatser om EU-medborgares rättigheter, europeisk kultur, historia och hågkomst
 • Ömsesidigt lärande för att öka medborgerligt- och demokratiskt engagemang samt vänortssamarbeten mellan aktörer från olika europeiska länder
 • Stöd till civilsamhället för att främja aktivt deltagande i utvecklingen mot en än mer demokratisk union, samt för att sprida medvetenhet om rättigheter och värderingar.

 

Läs mer om fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden här.
Läs det detaljerade förslaget om den nya fonden här.