Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+ | Region Värmland

Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

[NYHET] EU-kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den Europeiska socialfonden med Programmet för sysselsättning och social innovation samt programmet Hälsa för tillväxt, till ett nytt program: ESF+. Programmet ska rikta sig mot utbildning, arbetsmarknad och förbättrad hälsa.

Den 30 maj presenterade kommissionen sitt förslag på utformningen av den nya socialfonden, som föreslås namnet Europeiska socialfonden+ (ESF+). ESF+ kommer att bestå av en sammanslagning av i dagsläget flera olika program och fonder: Europeiska socialfonden, Ungdomssysselsättningsinitiativet, Fund for european aid to the most deprived, Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) samt programmet Hälsa för tillväxt. ESF+ kommer också att kopplas ihop med medlemsstaternas nationella ekonomiska politik genom en förstärkt länk till den europeiska planeringsterminen. 
 
ESF+ föreslås en budget på drygt 101 miljarder, varav 100 miljarder är för ESF-delen specifikt, drygt 700 miljoner för sysselsättning och social innovation och 400 miljoner för hälsa.
 
Kommissionen föreslår att ESF+ ska innehålla tre pelare:

  • Den första pelararen ska implementeras under delad förvaltning, och kommer att omfatta nuvarande ESF och Fund for European Aid to the Most Deprived.
  • Den andra pelaren ska implementeras under direkt och indirekt förvaltning, och kommer att omfatta åtgärder som främjar sysselsättning och social innovation, vilket motsvarar det nuvarande sektorsprogrammet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Denna del kommer att ha fokus på projekt med en transnationell dimension och tydligt europeiskt mervärde.
  • Den tredje pelaren genomförs under direkt förvaltning och kommer att omfatta åtgärder som syftar till att förebygga hälsorisker och främja folkhälsan, vilket motsvarar det nuvarande sektorsprogrammet Hälsa för tillväxt.

 

De delar av ESF+ som föreslås genomföras under delad förvaltning kommer även i fortsättningen att ligga under sammanhållningspolitiken och förvaltas på samma sätt som dagens ESF. Däremot så innebär förslaget att de delar av ESF+ som fokuserar på sysselsättning och hälsa (pelare 2 och 3) föreslås förvaltas genom s.k. direkt och indirekt förvaltning. Direkt förvaltning är den procedur som används för sektorsprogrammen, det vill säga att EU-kommissionen administrerar projekten och ansökningarna sker direkt till kommissionen. Indirekt förvaltning innebär å andra sidan att Kommissionen överlåter genomförandet av förvaltningen av program till medlemsländerna, eller till institutioner utsedda av medlemsländerna.  
 
Det övergripande politiska målet för ESF+ är att skapa ett mer fungerande och motståndskraftigt socialt Europa och att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter, FN:s hållbara utvecklingsmål till 2030, samt prioriteringarna inom den europeiska planeringsterminen, bland annat de relevanta landspecifika rekommendationerna och det övergripande målet om smart, inkluderande och hållbar tillväxt.
 
ESF+ ska dessutom bidra till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna, höja levnadsstandarden, hälsan och bidra till arbetskraftens ökade rörlighet och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. ESF + ska också bidra till genomförandet av kompetensagendan för Europa samt integrationen av tredjelandsmedborgare. Tanken är att ESF ska stödja den mellan-och långsiktiga integrationen av tredje landsmedborgare, som ett komplement till Asyl- och Migrationsfonden (AMIF), som ska täcka kortsiktiga behov.
 
Vidare föreslås att de medlemsstater med högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet år 2019 för åren 2021 – 2025 ska avsätta minst 10% av medlen för riktade åtgärder för att öka sysselsättningsgraden hos ungdomar. Slutligen föreslår kommissionen även att EU-länderna kommer att behöva avsätta 25% av sina resurser inom ESF+ för att främja social integration, inkluderande insatser för att stötta socio-ekonomisk integration av tredjelandsmedborgare och utsatta grupper såsom romer samt att motverka fattigdom.

 

Läs mer om ESF+ här. 

Läs kommissionens kortfattade text om ESF+ här. 

Läs det detaljerade förslaget om ESF+ här. 

 

Artikeln är skriven i samarbete med Central Sweden, Brysselkontoret för Dalarna, Gävleborg och Örebro län.